034-4608201 contact@rdja.nl
OR: Checklist personele gevolgen reorganisatie corona tijd

OR: Checklist personele gevolgen reorganisatie corona tijd

Het corona virus heeft impact op onze samenleving, gezondheid en saamhorigheid. Maar zeker ook op het bedrijfsleven. De gevolgen zijn in (bijna) elke sector merkbaar en de kranten staan er vol mee. De regering staat keer op keer aan de vooravond om een moeilijk besluit te nemen. Zoeken zij de balans tussen de druk van de ziekenhuizen en de economische impact.

Eén ding staat bovenwater en dat is dat vele bedrijven en instellingen tot reorganisaties zullen overgaan. U als ondernemingsraad heeft hierin een belangrijke taak te verwezenlijken. Als eerste kijkt u natuurlijk naar de nut en noodzaak van het voorgenomen besluit (maar in deze tijd zal er al snel begrip zijn voor de omstandigheden en pas op dat ‘corona’ niet het magische woord wordt om alles zomaar door te voeren). Uiteindelijk zult u zich moeten buigen over de personele gevolgen. Maar wat zijn deze nu eigenlijk? Hebben we nu een compleet beeld van de gevolgen.

Om u als ondernemingsraad op weg te helpen hebben wij een uitgebreide aandachtspuntenlijst voor u samengesteld. Op deze wijze kunt u zelf nagaan of u niets over het hoofd heeft gezien.

Hoe deze checklist gebruiken of liever gezegd een gedegen aandachtspuntenlijst

Allereerst geven we aan hoe u deze checklist/aandachtspuntenlijst het beste kunt gebruiken. Onderstaand overzicht is uitsluitend bedoeld om ervoor te zorgen dat u geen (belangrijke) onderwerpen vergeet. Het is dus geen werkplan, geen plan van aanpak, en ook geen vragenlijst voor uw directie; het is ‘slechts’ een goede hulp bij het opstellen hiervan. Na ontvangst van de adviesaanvraag is het raadzaam om eerst de onderstaande checklist langs te lopen, en te kijken welke onderwerpen voor u van toepassing kunnen zijn. Gelukkig voor u zullen dat niet álle onderwerpen in de lijst zijn. Achter elk van deze onderwerpen zit een zeer gedetailleerde checklist, die vanwege de omvang niet in dit artikel kunnen worden opgenomen. Tijdens de cursussen en adviestrajecten van RdJ training & ORganisatie Advies worden deze gedetailleerde checklists uitgereikt. 

Korte termijn en lange termijn consequenties

Dan nog een belangrijke waarschuwing. In de praktijk bevatten adviesaanvragen vaak vooral de gevolgen op korte termijn – en nauwelijks of geen consequenties op lange termijn. Bij elk onderwerp moet u zichzelf twee vragen stellen:

 1.     Welke gevolgen geeft de voorliggende adviesaanvraag aan?
 2.     Wat zijn volgens u de consequenties op termijn van bijvoorbeeld twee jaar?

Kijk uit voor vage toezeggingen

Hierbij zult u hard moeten zijn voor uzelf en uw collega’s, want sociale vangnetten moeten ook op een termijn van twee jaar nog geldig zijn. Als u zich in slaap laat sussen door vage toezeggingen (lees ook: Hoe voorkom je vage toezeggingen) , loopt u het risico dat u de langetermijnbelangen van uw collega’s ongeregeld laat. Ook loopt u het risico dat u op grond van vage toezeggingen een vangnet overbodig gaat vinden. 

Laten we beginnen met de aandachtspuntenlijst

Neemt het aantal arbeidsplaatsen (inclusief jaarcontracten, uitzendkrachten, freelancers, etc.) af of toe?

Is dit te specificeren naar:

 •     functiegroepen;
 •     afdelingen;
 •     type contracten (vaste contracten, (half)jaarcontracten, oproepkrachten, freelancers, etc.);
 •     het moment waarop wijzigingen plaatsvinden;
 •     de hoeveelheid overwerk.

Verandert de plaats waar het werk moet worden gedaan?

 •     wijziging van het aantal locaties;
 •     verhuizing van (delen van) afdelingen binnen de locaties;
 •     wisseling van standplaats;
 •     thuiswerken wordt een onderdeel van de bedrijfsvoering;
 •     detachering van personeel bij derden.

Arbeidsinhoud

Verandert de inhoud van functies? En zo ja, in welke vorm?

 •         Ontstaan er nieuwe of sterk gewijzigde functies?
 •         Worden functies vervangen door andere functies?
 •         Wijzigen de functievereisten?
 •         Wijzigen de verantwoordelijkheden in bepaalde functies? Zo ja, voor welke functies geldt dit?
 •         Wijzigt de zwaarte van de functies? Zo ja, voor welke functies geldt dit?
 •         Wijzigt de mate van gewenste flexibiliteit in functies? Zo ja, voor welke functies geldt dit?
 •         Wijzigen de rapportage lijnen?
 •         Zijn er regels waarin de overgang van de ene naar de andere functie wordt geregeld?

Vraag naar de was-wordt lijst

Een was-wordt lijst geeft inzicht in de werkelijk aanwezige personeelsbezetting, de gewenste personeelsformatie en de concreet beoogde veranderingen van het personeelsbestand. Aan de ‘was’ kant van het overzicht wordt de huidige functies en aan de ‘wordt’ kant wordt de toekomstige functies weergegeven. De huidige en toekomstige functies worden naast elkaar gepresenteerd. Op deze wijze kunt u beoordelen welke functies veranderen of zelfs verdwijnen, welke functies de directie vergeten is op te nemen. 

Is het selectiebeleid geregeld?

 • Wat is de procedure voor medewerkers die voor een nieuwe functie kiezen?
 • Wat is de procedure voor medewerkers die binnen de organisatie van baan veranderen?
 • Wat is de procedure voor medewerkers die mogelijk de organisatie moeten verlaten? (richtlijnen van het ontslagbesluit, of gaat alles via een vaststellingsovereenkomst?)

Opleidingenbeleid

 • Zijn de opleidingen afgestemd op eventuele functiewijzigingen en/of interne verandering van baan?
 • Zijn er meerdere mogelijkheden opgenomen om medewerkers te begeleiden zoals training-on-the-job, individuele begeleiding, instructies, herhalingsmomenten?
 • Op welke wijze zullen collega’s worden begeleid? Hoe geven we vorm hieraan in tijden dat we meer op afstand gaan werken?
 • Worden de doorgroeimogelijkheden in de nieuwe situatie groter of kleiner, en voor welke functies en/of functieniveaus geldt dit?

Arbeidsvoorwaarden

Zijn er veranderingen te verwachten in de rechtspositie van de cao?

 • Gaat de organisatie onder een andere cao vallen?
 • Krijgt de organisatie voor het eerst een cao?
 • Verdwijnt de cao?
 • Worden arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd?

Is de verwachting dat individuele arbeidsovereenkomsten zullen worden aangepast?

Zijn er veranderingen te verwachten met betrekking tot de arbeidstijden?

 • wijziging van arbeidstijden;
 • wijziging van ploegendiensten;
 • wijziging van roosters;
 • flexibilisering van de arbeidstijden;
 • meer nadruk op thuiswerken;
 • wijziging van de regeling voor reistijden.

Zijn er veranderingen te verwachten op het gebied van functiewaardering?

 • wijziging van het bestaande functiewaarderingssysteem;
 • vervanging van het bestaande functiewaarderingssysteem;
 • het wegwerken van achterstallig onderhoud m.b.t. functiewaardering.

Zijn er veranderingen te verwachten op het gebied van de beoordeling?

 • wijziging van het beoordelingssysteem;
 • wijziging van de beoordelingscriteria;
 • koppeling van beloning aan beoordeling.

Zijn er veranderingen te verwachten met betrekking tot de beloning en toeslagen?

 • financiële consequenties van eventuele functiewijzigingen;
 • wijzigingen in de hoogte van het loon;
 • wijzigingen in het beoordelingssysteem;
 • wijzigingen in ploegentoeslagen, overwerktoeslagen, gevarentoeslagen, wachttijdtoeslagen, etc.;
 • wijzigingen als gevolg van de invoering van de werkkostenregeling;
 • wijzigingen in overige vergoedingen, verstrekkingen en toeslagen;
 • financiële consequenties als gevolg van gewijzigde functie, standplaats, werktijden en/of reistijden;
 • overige wijzigingen.

Zijn er veranderingen te verwachten met betrekking tot verzekeringen en pensioenen?

 • wijzigingen in de verdeling van pensioenpremies en aanspraken;
 • overgang naar een ander pensioenfonds;
 • wijzigingen in aan het pensioen gerelateerde verzekeringen;
 • eventuele overdracht van reserves;
 • wijziging overige verzekeringen.

Zijn er veranderingen te verwachten met betrekking tot kostenvergoedingen (let op! hier zijn fiscale mogelijkheden voor de ondernemer. Deze zien wij regelmatig terugkomen in de corona tijd)

Met betrekking tot het personeelshandboek: bevat dit nog zaken die niet in deze checklist staan, en zijn hier wijzigingen te verwachten?

 

Arbeidsomstandigheden

Zijn er veranderingen te verwachten met betrekking tot de arbeidsomstandigheden?

 • wijzigingen in werkplek –> thuiswerken (wordt onderdeel van de bedrijfsvoering);
 • wijzigingen in de inrichting van de werkplekken;
 • wijzigingen in de functie van het kantoor;
 • wijzigingen in lichamelijke belasting;
 • wijzigingen in geestelijke belasting;
 • wijzigingen in de mate van agressieve bejegening;
 • meer pestgedrag als gevolg van cultuurwijzigingen en cultuurverschillen.

  

Arbeidsverhoudingen

 • Zijn er veranderingen te verwachten met betrekking tot de medezeggenschapsstructuur en de faciliteiten voor de OR?
 • Zijn er veranderingen te verwachten met betrekking tot de bedrijfscultuur?
 • aansturing 

 

Opvang sociale consequenties

De opvang van consequenties gaat over het opvangen van de gevolgen uit het voorgenomen besluit. Check of de door u gevonden punten uit bovenstaande aandachtspuntenlijst worden ondervangen in een regeling of afspraken die u wilt maken met de bestuurder. 

Is er een sociaal plan nodig? Zo ja, is er een vakbond aanwezig? Neem dan contact op met de vakbond. Heeft u al een sociaal plan! check dan of deze voldoende voorziet in de gevolgen/pijnpunten voor uw collega’s. U kunt als OR aanvullende afspraken maken.

Zijn er andere maatregelen nodig om de personele gevolgen op te vangen, zonder dat een sociaal plan nodig is?
Worden bestaande regelingen aangepast bijvoorbeeld een thuiswerkregeling of de autoregeling. 

Implementatie

Is er een implementatieplan en is dat onderdeel van de adviesaanvraag?

Wordt in het implementatieplan voldoende rekening gehouden met:

 • de tijd die nodig is om nieuwe werkprocessen, structuren, tools en/of werkplekken te creëren;
 • het aanleren van een andere werkwijze, en de scholing die hiervoor nodig is;
 • de tijd en extra mensen die nodig kunnen zijn om in de nieuwe structuur en de nieuwe werkwijze te leren werken;
 • een juiste selectieprocedure;
 • een heldere communicatie, zodat iedereen weet waar hij aan toe is;
 • de wijze van (interne) verhuizing, de wijze van afscheid nemen van de oude afdeling en de wijze van verwelkomen en inwerken door de nieuwe afdeling.

Bovenstaande lijst is een selectie van gevolgen waaraan u kunt denken. Uiteraard is de lijst niet allesomvattend. Wilt u een nog uitgebreidere lijst ontvangen? Neem dan contact met ons op. Wij hopen dat de lijst zal bijdragen aan uw taak als ondernemingsraad bij het beoordelen van gevolgen bij reorganisatie.

Thuiswerken en het ‘nieuwe’ kantoor post-corona

Thuiswerken en het ‘nieuwe’ kantoor post-corona

Afgelopen maandag, 7 september 2020, hebben wij een webinar/bijeenkomst gefaciliteerd voor het MNO (Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg). Ditmaal ging de bijeenkomst over thuiswerken (post corona) en het ‘nieuwe’ kantoor. 

Casus KPN

De COR van KPN zette uiteen op welke wijze KPN gestalte geeft aan het thuiswerken en het ‘nieuwe’ kantoor en de wijze waarop de COR betrokken is. Middels een interview met Rick de Jong (RdJ Training & Organisatie Advies) werd er een mooi inkijkje gegeven achter de schermen met een duidelijke uiteenzetting waar de medezeggenschap aan zou kunnen denken bij het label thuiswerken.

 

Onderzoek onder de leden

Het MNO heeft tevens onder haar deelnemende ondernemingsraden een onderzoek gedaan naar thuiswerken. De gepresenteerde resultaten dragen bij aan waar de OR aan zou kunnen denken bij het invoeren van thuiswerken. Maar gaf ook duidelijk aan waar de medezeggenschap zich zorgen om maakt bij het fenomeen thuiswerken. Van on-boarding tot een thuiswerkregeling, van samenwerking (inclusief aansturing) tot het gemis van collega’s, van collega’s die niet thuis kunnen/willen werken tot het verplichten van thuiswerken (lees thuiswerken wordt/is onderdeel van de bedrijfsvoering).

 

(Juridische) positie van de OR

Daaropvolgend gaf Derk Domela van Bosch Advocaten een juridische uiteenzetting van het onderwerp en de positie van de medezeggenschap. De sheets maken duidelijk dat de OR een positie heeft bij de invoering van thuiswerken (al is thuiswerken als onderwerp niet instemmingsplichtig). Er zijn genoeg andere ‘haakjes’ waardoor de OR instemming en mogelijk advies kunnen claimen. Uit het onderzoek blijkt wel dat de meeste OR-en goed aangehaakt zijn.

 

Meer dan alleen een regeling

Aan het einde werd een samenvatting gegeven van het webinar, waarbij ook de bekostiging van het geheel aan de orde kwam. Vergeet niet dat naast het zorgdragen van de gezondheid en het welzijn van (uw) collega’s er ook besparingen zijn voor de onderneming/bestuurder bij het invoeren van thuiswerken (te denken aan minder vestigingen (huisvestings-vastgoedbeleid) en inkrimping althans anders vormgeven aan het wagenpark (leaseregelingen). Zet de kosten en besparingen naast elkaar is de boodschap. Thuiswerken is meer dan alleen een regeling afspreken.

 

Webinar terugkijken

Naar verwachting zal het webinar binnenkort beschikbaar zijn voor derden. Het webinar is interessant voor iedere medezeggenschap die te maken heeft of krijgt met thuiswerken als onderdeel van de bedrijfsvoering post corona (en dit zijn er volgens ons nogal wat!).

Donatie aan ons goede doel Stichting Dag Zonder Zorgen

Wij willen het bestuur van MNO bedanken voor de gelegenheid om op deze manier bij te dragen aan het versterken van OR-en. En in het bijzonder bedanken wij het bestuur (Mathi Bouts (KLM), Chris Vroonland (voormalig OR voorzitter Douwe Egberts, maar geniet nu van zijn pensioen) voor de mooie afsluiting van het webinar met geweldige (financiële) bijdrage aan ons goede doel stichting Dag Zonder Zorgen. Wij danken jullie namens alle gezinnen en het bestuur.

 

Wie is wie

MNO: De Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg fungeert als samenwerkingsorgaan en kenniscentrum en bevordert een professionele medezeggenschap bij de aangesloten (Centrale) Ondernemingsraden. 50-tal ondernemingsraden van multinationale organisaties bij het MNO aangesloten die tien verschillende branches representeren. We vertegenwoordigen een enorme achterban van ruim 600.000 werknemers in Nederland en zijn verbonden met meer dan vier miljoen werknemers wereldwijd. www.stichting-mno.nl

 

RdJ Training & Organisatie Advies, voor actieve ondernemingsraden:

Alle teamleden van RdJ Training & Organisatie Advies hebben dezelfde passie: eraan bijdragen dat u als ondernemingsraad daadwerkelijk invloed heeft op het organisatiebeleid en op de arbeidsvoorwaarden en dat u als team daarbij uw achterban op een serieuze en effectieve manier vertegenwoordigt. Onze diensten zijn dus meer dan een optelsom van advisering, begeleiding, trainingen, cursussen en coaching. Door de chemie en de ‘onzichtbare’ samenhang van onze diensten zult u merken dat u daadwerkelijke invloed weet te realiseren in praktijk. 

 

Bosch Advocaten:

Dertig jaar geleden was Bosch Advocaten één van de eerste kantoren in Nederland die de keus maakte om zich te specialiseren in het arbeids- en medezeggenschapsrecht. Wij bouwen hierop voort met Lelijveld & Domela Nieuwenhuis. Wij helpen bedrijven, ondernemingsraden en individuen. Wij werken voor en met mensen. Wij geloven in de kracht van korte lijnen. Wij nemen de tijd om te luisteren. Wij zijn duidelijk, degelijk, en precies. Wij bieden oplossingen voor complexe problemen. En wij doen het snel. www.boschadvocaten.nl

 

Verdere vragen

Heeft u nog vragen dan kunt u ons altijd bereiken.

Voor al uw OR trainingen & opleidingen en contra expertise

www.rdja.nl ,
contact@rdja.nl
034-4608201
Rechtstreeks
Rick de Jong
06 5103 4107
Rick@rdja.nl

DE NOW, hoe zit het nou precies

DE NOW, hoe zit het nou precies

Afgelopen dinsdag 14 april gaven wij het succesvolle Webinar de NOW? Wat nou! in de corona tijd. Derk heeft op basis van het Webinar een artikel geschreven. Bijgaand het artikel van Derk Domela Nieuwenhuis van Bosch Advocaten over de NOW, een goede uiteenzetting van de NOW.  De antwoorden op de tijdens het webinar gestelde vragen zijn ook terug te lezen op www.orcorona.nl

Alles over de NOW en de taak van de medezeggenschap

Op 17 maart heeft het Kabinet een serie noodmaatregelen aangekondigd. Per diezelfde datum is de regeling Werktijdverkorting ingetrokken. Daarvoor in de plaats is gekomen de “Tijdelijke noodmaatregel voor overbrugging van werkgelegenheid” (NOW). De NOW is op 1 april in werking getreden. Op 3 april is de regeling op onderdelen hersteld. Vanaf 6 april kunnen werkgevers een aanvraag op grond van de NOW indienen bij het UWV. In de eerste week is bij wijze van voorschot 1,3 miljard aan loonkostensubsidie uitbetaald. Vandaag, 15 april, hebben meer dan 90.000 werkgevers een beroep op de NOW gedaan.

Lees hier het volledige artikel

Ons volgend webinar is op 21 april meld u zich nu aan
Hoe zit het nu eigenlijk met? salaris, vergoedingen en prestatiegerichte beloningen in de corona tijd

Webinar salaris

Wilt u nog meer voorbeelden uit de praktijk dan verwijzen wij u graag naar onze webinars, www.rdja.nl/seminars. Op 21 april is de Webinar: Hoe zit het nu eigenlijk met salaris, vergoedingen en prestatiegerichte beloningen in de corona tijd

www.ORcorona.nl

RdJ Training & Organisatie Advies heeft in samenwerking met Bosch Advocaten de website www.orcorona.nl opgezet. Wij geloven dat niemand het monopoly heeft op de waarheid maar dat er nu behoefte is aan antwoorden. We geloven dat samen in dialoog gaan, kennis en ervaring delen ons samen sterker maakt.

 

  Voor al uw OR (Corona) vragen

  Heeft u vragen als ondernemingsraad over de taak van de OR in deze corona crisis dan kunt u ons altijd bereiken. Doordat wij merken dat onze klanten grote behoefte hebben om te sparren zijn wij maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar. Wij zijn rechtstreeks te bereiken onder telefoonnummer +31 (0)6 5103 4107. Tussen 08.00 uur tot 17.00 uur zijn we ook gewoon te bereiken op ons kantoornummer +31 (0)34 4608 201

  Ondernemingsraad, verlof en vakantie in tijden van corona, hoe zit het precies?

  Ondernemingsraad, verlof en vakantie in tijden van corona, hoe zit het precies?

  Afgelopen dinsdag 7 april gaven wij het succesvolle Webinar over vakantie en verlof en de taak van de ondernemingsraad. Derk heeft op basis van het Webinar een artikel geschreven. Bijgaand het artikel van Derk Domela Nieuwenhuis van Bosch Advocaten over vakantie en verlof.  De antwoorden op de tijdens het webinar gestelde vragen zijn ook terug te lezen op www.orcorona.nl

  Alles op een rijtje

  In deze tijd waarin wij iedere dag nieuws tot ons krijgen over aantallen besmettingen, IC-bedden en sterftecijfers, is vakantie misschien wel het laatste waaraan wij denken. Helaas is dat niet voor iedereen zo. Een korte steekproef leerde dat 11% van de werkgevers werknemers dwingt om vakantiedagen op te nemen en nog eens 45% een dringend beroep op het personeel doet om dat te doen. Reden genoeg om op een rij te zetten hoe het precies zit met vakantie ten tijde van corona.

  Lees hier het volledige artikel

  Gratis Webinar 14 april
  Hoe zit het nu eigenlijk met? de NOW en de ondernemingsraad

  hoe zit het nu eigenlijk met
now? wat nou! in de corona tijd

  Wilt u nog meer voorbeelden uit de praktijk dan verwijzen wij u graag naar onze webinars, www.rdja.nl/seminars. Op 14 april is de Webinar: Hoe zit het nu eigenlijk met de NOW? Wat nou!

  www.ORcorona.nl

  RdJ Training & Organisatie Advies heeft in samenwerking met Bosch Advocaten de website www.orcorona.nl opgezet. Wij geloven dat niemand het monopoly heeft op de waarheid maar dat er nu behoefte is aan antwoorden. We geloven dat samen in dialoog gaan, kennis en ervaring delen ons samen sterker maakt.

   

   Voor al uw OR (Corona) vragen

   Heeft u vragen als ondernemingsraad over de taak van de OR in deze corona crisis dan kunt u ons altijd bereiken. Doordat wij merken dat onze klanten grote behoefte hebben om te sparren zijn wij maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar. Wij zijn rechtstreeks te bereiken onder telefoonnummer +31 (0)6 5103 4107. Tussen 08.00 uur tot 17.00 uur zijn we ook gewoon te bereiken op ons kantoornummer +31 (0)30 87 89 687

   Halen we de kerst? is nu de vraag van elke bestuurder en ondernemingsraad

   Halen we de kerst? is nu de vraag van elke bestuurder en ondernemingsraad

   Het corona virus begint neer te dwarrelen. Nagenoeg iedereen heeft de gezondheidsmaatregelen geaccepteerd, op een paar ezels na! Hygiëne, afstand bewaren, niet meer in groepen werken, het hoort er nu allemaal bij.

   Overleven coronavirus

   De acties mogen nu dan wel gericht zijn op het overleven van het corona virus, maar er komt een tijd dat het corona virus niet meer de boventoon voert. En moeten we aan het werk: ‘business as usual’. De vraag is: “hoe dan?” Daar lijkt op dit moment geen eenduidig en simpel antwoord op te geven.

   We zullen het allemaal voelen

   Bedrijven voelen het overal en de ene business wordt harder geraakt dan de ander. Voor de een zal dit betekenen dat de zaken ‘gewoon’ weer worden opgepakt, voor de ander betekent het dat de ‘nieuwe’ diensten een blijvend karakter krijgen in de bedrijfsvoering (digitalisering heeft weer een boost gekregen, evenals het thuisbezorgingsconcept), maar helaas zullen er veel bedrijven zijn die de economische gevolgen niet kunnen opvangen zonder afscheid te nemen van medewerkers. 

   Eerste en tweedelijns

   Er zijn bedrijven die de eerstelijns klappen opvangen en bedrijven in de tweedelijn zitten al te wachten wanneer het komen gaat.

   Eerstelijnsklappen

   We hebben bedrijven die in de eerste lijn van klappen zitten. Het is een ramp. Dit zijn bedrijven die definitief omzet kwijt zijn en deze omzet is niet meer terug of in te halen. `

   KLM, vervoerbedrijven, horeca, kappers, de sierteelt, detailhandel met uitzonderingen van de supermarkt et cetera vallen allemaal in de eerstelijnsklappen. De omzet is weg en je moet het toch allemaal blijven betalen.

   De tweedelijnsklappen

   Tweedelijnsklappen zijn voornamelijk toeleveranciers en bedrijven die afhankelijk zijn van landen die hard getroffen zijn door de corona virus. Deze zullen de effecten van het corona crisis merken of merken dat al volop. De orderboeken worden leeg geveegd of worden uitgesteld.

   Net is bekend geworden dat de maatregelen verlengd zijn tot 28 april. Dus is de vraag hoe lang houden we het ‘economisch’ vol voor bedrijven in de eerste en tweedelijnsklappen.

   We hebben te maken met een domino-effect in de keten.

   Afvlakken van de economische corona crisis curve

   Onze overheid doet er alles aan om tijdelijk bij te springen door allerlei maatregelen te treffen. Een deel van deze maatregelen is er voor bedrijven en zzp-ers. De overheid wil hiermee zoveel mogelijk tijdrekken en op deze manier proberen de economische crisis te beperken. ‘Het afvlakken van de economische crisis curve’ maar of dat voldoende is dat weten we nog niet, de uitkomst laat zich raden.

   De KLM heeft net bekend gemaakt dat 300 tijdelijke contracten worden beëindigd ondanks de oproep van de overheid om ook tijdelijk krachten te behouden. Cash is King”.

   Cash is King, halen we de kerst

   Cash is King is een bekende uitspraak in de financiële wereld. Op je geld zitten en zeer voorzichtig zijn met uitgeven. Naar onze verwachting zullen veel ondernemingen daarom (nog) sterker gaan sturen op cash. Dit betekent doorgaans:

   • Geld niet snel uitgeven
   • Stoppen met investeren
   • Projecten worden stopgezet
   • Praten met de banken voor een ophoging van Rekening Courant (wat mag ik rood staan)
   • Later betalen (of tijdelijk helemaal niet betalen zoals ICI Paris XL bekend heeft gemaakt)
   • Cao-onderhandelingen staken en opnieuw op de onderhandelingstafel brengen
   • Medewerkers vragen om offers te brengen
   • Versoberen van arbeidsvoorwaarden
   • Afscheid nemen van inhuur, zzp-ers, flexwerkers en uitzendkrachten
   • Tijdelijke contracten niet meer verlengen (en we hebben veel moeite gedaan om ze binnen te halen)
   • Vaste medewerkers ontslaan als het echt niet meer gaat.

   Sturen op cashflow

   Bestuurders zullen sterk sturen op de cashflow. Financiële overzichten zullen nog belangrijker worden en zullen doorslaggevend zijn bij het nemen van besluiten. Hoeveel financiële ruimte hebben we en hoeveel kunnen we creëren.

   Het is continu, dag tot dag, week tot week en maand tot maand monitoren hoe het gaat. Gezamenlijk dienen we op zoek te gaan naar mogelijke alternatieve bronnen van inkomsten, het creëren van financiële ruimte. En dan maar hopen dat de kerst gehaald wordt.

   De financiële huishouding is bepalend in leven of dood en hiermee ook de werkgelegenheid van medewerkers.

   “De HEMA en ICI Paris XL (moederbedrijf van onder andere ICI Paris XL, Kruidvat en Trekpleister) hebben aangegeven dat zij de huur voorlopig niet, gedeeltelijk of helemaal niet gaan betalen”. H&M en C&A eisen een drastische verlaging van de huur. Cash is King.”

   En de NOW dan?

   De tijdelijk maatregel Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geeft lucht aan ondernemers voor de komende drie maanden. Een mogelijke verlenging komt er van nog eens drie maanden. In totaal heeft het bedrijf dus zes maanden de tijd om zich te herpakken en zich te herstellen, het is erop of eronder.

   (TIP! Op 14 april geven wij een gratis webinar Hoe zit het nu eigenlijk met de NOW regeling in corona tijd)

   Wat een crisis

   Dat klopt! En de ondernemingsraad dan? De WOR kent geen crisisvoorziening dus ook niet in deze corona tijd. Maar nood breekt wet, toch? Nou, niet echt! We begrijpen als geen ander dat er snel gehandeld moet worden, maar ook hier is het spreekwoord ‘bezint eer ge begint’ op zijn plaats.

   De medezeggenschap gaat het druk krijgen

   De medezeggenschap zal ook na het corona virus een zeer grote taak krijgen in het beperken van de economische ‘corona’ crisis. Dat de nieuwe plannen van bestuurders veel advies-, en instemming plichtige zaken zullen bevatten staat buiten kijf. De OR zal zich moeten voorbereiden op een drukke en heftige tijd. Lijn uw ondernemingsraad alvast op en plan de nodige tijd alvast in.

   Nu al afspraken maken!

   Het is dan zeer raadzaam om het gedachtengoed van artikel 24 meer van stal te halen dan dat u in het verleden deed. Het inplannen van een meeting over het reilen en zeilen zal frequent op de agenda moeten. Plan daarom al meetings in met uw bestuurder.

   Het voelt misschien vreemd maar het is verstandig om nu de dialoog aan te gaan over de faciliteiten en de manier waarop de ondernemingsraad betrokken wordt bij de besluiten die komen gaan.

   Zorg ervoor dat u als ondernemingsraad goed weet hoe de financiële cijfers van uw bedrijf in elkaar zitten en weet waar de bestuurder zijn beslissingen op baseert.

   de laatste en afsluitende vraag is dus gaat u de kerst halen? 

   Gratis Webinar 14 april
   Hoe zit het nu eigenlijk met? de NOW en de ondernemingsraad

   hoe zit het nu eigenlijk met
now? wat nou! in de corona tijd

   Wilt u nog meer voorbeelden uit de praktijk dan verwijzen wij u graag naar onze webinars, www.rdja.nl/seminars. Op 14 april is de Webinar: Hoe zit het nu eigenlijk met de NOW? Wat nou!

   www.ORcorona.nl

   RdJ Training & Organisatie Advies heeft in samenwerking met Bosch Advocaten de website www.orcorona.nl opgezet. Wij geloven dat niemand het monopoly heeft op de waarheid maar dat er nu behoefte is aan antwoorden. We geloven dat samen in dialoog gaan, kennis en ervaring delen ons samen sterker maakt.

    

    Voor al uw OR (Corona) vragen

    Heeft u vragen als ondernemingsraad over de taak van de OR in deze corona crisis dan kunt u ons altijd bereiken. Doordat wij merken dat onze klanten grote behoefte hebben om te sparren zijn wij maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar. Wij zijn rechtstreeks te bereiken onder telefoonnummer +31 (0)6 5103 4107. Tussen 08.00 uur tot 17.00 uur zijn we ook gewoon te bereiken op ons kantoornummer +31 (0)34 4608 201 

    Ondernemingsraad blijf vooral praktisch in deze corona tijd. Hoe dan?

    Ondernemingsraad blijf vooral praktisch in deze corona tijd. Hoe dan?

    Door het coronavirus en de maatregelen worden alle ondernemingen en organisaties diep getroffen. Per sector is dit heel verschillend. Voor de zorg en de publieke sector betekent het vaak extra inzet en doen een beroep op medewerkers om vooral beschikbaar te zijn. Werktijden worden aangepast. Overuren moeten worden gemaakt. Verloven worden ingetrokken.

    In andere sectoren zien we het omgekeerde. De zaak ligt letterlijk ‘plat’. Men mag simpelweg niet open of beslissen zelf om dicht te blijven.  Alles ter bescherming tegen het besmettingsgevaar en met het uiteindelijke doel overbelasting te voorkomen van het zorgsysteem. Hierdoor zitten medewerkers thuis en zij beginnen langzaam te accepteren dat het coronavirus er is.

    Economische onzekerheid

    Ondertussen zien we dat medewerkers zich ook grote zorgen beginnen te maken over de economische onzekerheid na deze coronabestrijding. De overheid zet alles in wat zij op dit moment kan en wat verstandig lijkt. Maatregelen die de gezondheidszorg op peil moeten houden en de economische “schade” tot een minimum moeten proberen te beperken. De gezondheid staat op dit moment voorop, maar we zien de economische crisis op ons afkomen. Eén ding is zeker: het coronavirus treft ons allemaal diep.

    Maar wat betekent deze coronacrisis voor de medezeggenschap?

    Medezeggenschappers zijn over het algemeen loyale medewerkers die hart voor de zaak hebben en willen opkomen voor de belangen van hun collega’s. Zij beslissen en denken mee over de continuering van de onderneming en de komende tijd zal dit een grote taak worden voor de medezeggenschap.

    Impact

    Op dit moment merken we dat de impact van het corona virus zichtbaar wordt. Werkgevers maken massaal gebruik van het tijdelijke Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Zij vragen offers van de medewerkers inzake het willen opnemen van verlof, vakantiedagen maar ook het draaien van langere diensten (afhankelijk van uit welke sector je komt) en het verrichten van andere werkzaamheden die niet in de functieomschrijving staan.

    De WOR kent geen crisisvoorziening

    De WOR kent geen crisisvoorziening dus ook niet in deze corona tijd. Maar nood breekt wet, toch. Nou, niet echt! We begrijpen als geen ander dat er snel gehandeld moet worden, maar ook hier is het spreekwoord ‘bezint eer ge begint’ op zijn plaats.

    Nu overleven maar straks dan?

    De acties mogen nu dan wel gericht zijn op het overleven van de coronacrisis, maar er komt een tijd dat corona niet meer de boventoon voert en dat het weer business as usual wordt. De vraag is: hoe dan? Daar lijkt op dit moment geen eenduidig en simpel antwoord op te zijn.

    Voor de een zal dit betekenen dat de zaken ‘gewoon’ weer worden opgepakt, voor de ander betekent het dat de ‘nieuwe’ diensten een blijvend karakter krijgen in de bedrijfsvoering (digitalisering heeft weer een boost gekregen, evenals het thuisbezorgingsconcept), maar helaas zullen er ook bedrijven zijn die de economische gevolgen niet kunnen opvangen zonder afscheid te nemen van medewerkers.

    De economische crisis en de taak van de ondernemingsraad

    De medezeggenschap zal na de coronacrisis een grote taak krijgen in het beperken van de economische crisis. Daarom leven dezer dagen snelheid en zorgvuldigheid op gespannen voet. Veel medezeggenschappers zijn op dit moment bezig om samen met iedereen deze coronacrisis de baas te zijn en tegelijkertijd voeren zij hun medezeggenschapstaak goed uit.

    Tips vanuit het veld

    Een rondje langs de velden levert de volgende tips en ervaringen op:

    • Bestuurder en OR hebben wekelijks contact over de laatste stand van zaken.
    • Bestuurders en OR zorgen er samen voor dat de betrokkenheid van de medezeggenschap hoog blijft.
    • OR-en verzamelen de meest gestelde vragen, vangen signalen op en leggen deze voor aan de bestuurder.
    • In veel organisaties zijn er speciale ‘corona-teams’ opgericht, OR-en zorgen dat deze teams hen weten te vinden en de OR het corona-team weet te vinden.
    • Ook zijn er OR-en die een deelname hebben in het coronateam.
    • Bestuurders leggen besluiten voor en faciliteren de OR daar waar mogelijk in de besluitvorming.
    • OR-leden (met name het dagelijks bestuur) hebben dagelijks, maar minimaal eenmaal per week contact over de laatste stand van zaken. Contact vindt voornamelijk digitaal plaats.
    • OR leden worden massaal benaderd door medewerkers met allerlei, voornamelijk arbeidsrechtelijke, vragen (zie orcorona.nl voor de meest gestelde vragen aan de OR)
    • OR en bestuurders spelen geen paniekvoetbal (ook al is er neiging daartoe), nemen de besluiten met elkaar door en stemmen elkaars taak hierin af.

    Dit is maar een selectie van praktijkvoorbeelden die wij ophalen bij ons ‘rondje’ langs de velden. Wij hopen dat deze praktijkvoorbeelden u inspireren om te kijken naar uw eigen taak als OR in deze tijd.

    Binnenkort geven we een aantal gratis Webinars, meld u zich nu alvast aan om op de hoogte te blijven van onze Webinars.

    Webinar

    Wilt u nog meer voorbeelden uit de praktijk dan verwijzen wij u graag naar een webinar, welke wij u aanbieden met ingang van 7 april (vier weken lang gratis) waarin we de meeste gestelde vragen en praktijkvoorbeelden. Ook lanceren we de serie webinars: Hoe zit het nu eigenlijk? vanaf 7 april.  Meld u nu vast aan om op de hoogte blijven van de komende webinars (u geeft zich niet op voor een webinar en zit helemaal nergens aan vast. U wordt alleen op de hoogte gehouden van de komende sessie).

    www.ORcorona.nl

    RdJ Training & Organisatie Advies heeft in samenwerking met Bosch Advocaten de website www.orcorona.nl opgezet. Wij geloven dat niemand het monopoly heeft op de waarheid maar dat er nu behoefte is aan antwoorden. We geloven dat samen in dialoog gaan, kennis en ervaring delen ons samen sterker maakt.

     Voor al uw OR Corona vragen

     Heeft u vragen als ondernemingsraad over de taak van de OR in deze corona crisis dan kunt u ons altijd bereiken. Doordat wij merken dat onze klanten grote behoefte hebben om te sparren zijn wij maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar. Wij zijn rechtstreeks te bereiken onder telefoonnummer +31 (0)6 5103 4107. Tussen 08.00 uur tot 17.00 uur zijn we ook gewoon te bereiken op ons kantoornummer +31 (0)34 4608 201