034-4608201 contact@rdja.nl
Nieuwjaarswens 2018 ‘Durf’ & ‘Lef’

Nieuwjaarswens 2018 ‘Durf’ & ‘Lef’

2017 is voorbijgevlogen

Het jaar 2017 is voor ons voorbijgevlogen en nu is het de tijd van het jaar om terug en vooruit te blikken. Terugkijkend naar onze organisatie, kan ik daar alleen maar zeer tevreden, positief en trots over zijn. Het afgelopen jaar voerden we nog meer mooie advies- en instemmingsopdrachten uit en hebben we veel nieuwe trainingen mogen toevoegen.

 

Groei

Dit jaar stond in het teken van groei. Groei van het aantal nieuwe opdrachtgevers. Groei van het aantal adviesopdrachten. Groei van het aantal mooie resultaten die we samen met de ondernemingsraden hebben bereikt. Groei van ons netwerk; we hebben intussen een organisatiepsycholoog en een opleidingsdeskundige mogen verwelkomen binnen ons team.

 

Ons goede doel: Stichting Dag Zonder Zorgen

Ook ons initiatief en tevens ons goede doel, Stichting Dag Zonder Zorgen, groeit. In het afgelopen jaar mochten we een geweldige Dag Zonder Zorgen organiseren en ook hebben we als stichting ‘Sinterklaas On Tour’ kunnen realiseren. In 2018 zullen 180 gezinsleden met een ‘kleine portemonnee’ kunnen genieten van een onvergetelijke Dag Zonder Zorgen. Ik ben zeer trots op het team en op alle sponsors die dit mogelijk maken.

 

Een werkgevers-regeerakkoord

Maar er is ook bezorgdheid. Met klimmende ongerustheid hebben we de totstandkoming van het regeerakkoord gevolgd, dat in toenemende mate gevoed lijkt vanuit een ‘werkgeverslobby’, met minimale ruimte voor invloed van werknemers. De voorstellen vanuit de werkgevers neigen mijns inziens naar een steeds grotere disbalans van de onderlinge solidariteit en een groeiende ongelijkheid. Met name het dicterende karakter stuit ons tegen de borst; er lijkt nog maar weinig ruimte voor een ‘gezonde’ discussie om ervoor te zorgen dat allerlei belangen van diverse belanghebbenden worden meegenomen in een te nemen besluit. Het creëren van maximale ruimte voor deze gezonde discussie, het opkomen voor belangen en over deze belangen onderhandelen; dát is juist waar we als RdJ Training & ORganisatie Advies voor staan.

 

Moderne medezeggenschap

Ook kijken we met lichte bezorgdheid naar de ‘moderne medezeggenschap’ die in de OR-branche steeds meer terreinwinst lijkt te boeken. En dan gaat het ons niet om de discussie over ‘moderne medezeggenschap’ en om de kansen die hier liggen, maar voornamelijk om de wijze waarop deze ‘moderne medezeggenschap’ in toenemende mate wordt ingevoerd. Het lijkt er namelijk sterk op dat de medezeggenschap steeds minder invloed krijgt op het ‘principebesluit’ en zich steeds meer lijkt te concentreren op enkel de uitvoering van het besluit. Dit gaat gepaard met kleinere ondernemingsraden en het ‘besparen’ op OR-uren, zonder dat er een gezonde discussie ontstaat over het principe van de voorgenomen besluiten. Het lijkt er steeds meer op dat ondernemingsraden alleen nog worden ingezet om ‘draagvlak’ te creëren voor de uitvoering van een besluit, zonder een goede en gezonde discussie over het nut en de noodzaak van dat besluit. Om die discussie dan toch te voeren, vergt veelal ‘durf’ en ‘lef’ van de ondernemingsraad, naast kennis van zaken en snappen hoe de hazen lopen.

 

Wens voor 2018

Mijn wens is dat ondernemingsraden komend jaar meer ‘durf’ en ‘lef’ weten te vinden en zich inhoudelijk méér verdiepen, om een gezonde discussie aan te gaan over het nut en de noodzaak van de besluiten die binnen de onderneming worden genomen. Een discussie die zich niet alleen dient te beperken tussen ‘voor’ of ‘tegen’ zijn, maar een discussie waarbij een sterke inhoudelijke mening van de OR wordt verwerkt in een sterk advies, dat tot échte resultaten leidt.

Daarbij moeten we niet vergeten dat bestuurders grote invloed hebben op de samenwerking met de ondernemingsraad en de wijze waarop zij de OR kunnen betrekken bij de besluitvorming. Vroegtijdige betrokkenheid gaat gepaard met ‘durf’ en ‘lef’ van zowel de bestuurder als de OR. Laat dit mijn wens zijn voor 2018. Dan weet ik zeker dat de ondernemingsraad zijn toegevoegde waarde meer dan verzilvert in het jaar 2018.

 

Bedankt voor het geven van uw vertrouwen

Wij willen u nogmaals bedanken voor de mooie, spannende en soms ook lastige voorgenomen besluiten waarbij we gezamenlijk zijn opgetrokken. Maar vooral willen wij u bedanken voor het geven van uw vertrouwen. Het vertrouwen om, samen met u, op te komen voor de belangen van uw collega’s, waarbij we het organisatiebelang niet uit het oog zijn verloren. In veel gevallen was daar durf en lef voor nodig. We hebben veel respect voor alle ondernemingsraden die ervoor gáán. Dit was (en is) soms zeker niet makkelijk, maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn.

 

2018 het jaar van ‘Durf’ en ‘Lef’

Namens het team van RdJ Training & ORganisatie Advies wensen wij iedereen een ontzettend invloedrijk 2018 toe met een goede dosis ‘Durf’ en ‘Lef’. Wij hopen iedereen in 2018 weer te mogen verwelkomen en dat we wederom met veel trots, inzet en onze expertise ondernemingsraden kunnen helpen bij het uitvoeren van hun medezeggenschapstaken.

 

Met vriendelijke nieuwjaarsgroet,

 

Rick de Jong