034-4608201 contact@rdja.nl

De nieuwe cao VVT: Taken voor de ondernemingsraad (deel II)

29 oktober 2016
Ondernemingsraad en cao | Werkwijze ondernemingsraad
VVT Sigaar uit eigen doos

De nieuwe cao VVT: Sigaar uit eigen doos en Taken voor de ondernemingsraad (deel II)

Het voor u liggend artikel was oorspronkelijk onderdeel van het artikel:  De nieuwe cao VVT: Sigaar uit eigen doos. Het oorspronkelijke artikel wordt nog steeds massaal gedeeld, geliked en gelezen. Als eerste willen wij iedereen hiervoor bedanken. Ook hebben wij verschillende reacties mogen ontvangen. Dit maakt dat we hebben besloten om het artikel te updaten en er twee delen van te maken. Deel I om uit het akkoord toe te lichten met een kritische blik en deel II om aan te geven op welke onderwerpen u als ondernemingsraad aan zet bent. Dit alles om het beter leesbaar te maken.

Dit artikel betreft deel II. Taken voor de ondernemingsraad

 

Taken voor de ondernemingsraad naar aanleiding van het akkoord

Binnen het akkoord worden zaken benoemd waar de ondernemingsraad een duidelijk taak heeft. Met dit artikel willen wij een overzicht geven welke schone taak er ligt voor de OR.

 

Taak OR: Gebroken diensten worden verplaatst naar het kader van de Kanteling

Gebroken diensten zijn nu vastgelegd binnen de cao zoals; het aantal opkomsten, naar het werk per dag en gemiddeld per week. Deze afspraken worden nu verplaatst naar het kader van de Kanteling en kan de werkgever met de OR zelf afspraken maken. Bij het kanteling is het belangrijk om goed vast te stellen wat er allemaal onder valt. U dient onder andere de ins -en outs te weten van de Arbeidstijdenwet (ATW), weten hoe roosters tot stand komen, hoe er gepland wordt en welke aspecten van invloed zijn op de productiviteit.

 

U dient te weten hoe er geroosterd en gepland wordt

Op welke wijze komen de roosters en de planning tot stand en is het werkbaar voor uw collega’s? We merken op verschillende plekken in het land dat werkgevers de grenzen opzoeken van wat er mag binnen de ATW. De essentie is dat we merken dat er erg ‘strak’ gepland wordt, collega’s ingezet worden op de piekmomenten en dat er nog nauwelijks tijd overblijft voor ‘kwalitatieve’ zorg. Het lijkt erop dat er steeds kortere diensten worden ingepland en dat lange diensten van 7 uur minder worden.

 

Productiviteit

Productiviteit staat vrijwel op elke agenda. Hoeveel uren kunnen er besteed worden aan ‘echte’ zorg? Niet productieve uren worden afgetrokken van het maximaal aantal uren dat u kunt werken. Stel u heeft een contract van 24 uur, dan is de vraag hoeveel uur u daarvan daadwerkelijk kunt besteden aan de zorg. Zorg die vergoed wordt door verzekeraars, gemeenten et cetera want dit zijn uren die goede zorg en geld zouden moeten opleveren.

Niet productieve uren zijn bijvoorbeeld:

  • verlof,
  • vakantie,
  • tijd die u besteed aan opleidingen tijdens werktijd,
  • tijd die dient te nemen om de administratie,
  • werkoverleg,
  • tijd die verspild wordt omdat u bij een verkeerde cliënt staat of
  • dat de cliënt niet thuis is,
  • de tijd als u medicijnen moet halen terwijl deze aanwezig zouden moeten zijn,
  • ziekteverzuim,
  • et cetera

Met andere woorden zaken die er ‘gewoon’ bij horen om het werk mogelijk te maken. Het is belangrijk om als OR te weten hoe de productiviteit tot stand komt binnen uw organisatie. Stel u ontvangt als OR een adviesaanvraag ontvangt inzake het werken in zelfsturende teams. Dan is het zaak te letten op de productiviteitsnormen die gesteld worden. De normen zijn medebepalend voor de benodigde bezetting, het aantal cliënten die geholpen kunnen worden en uiteindelijk het resultaat. Als OR dient u te bepalen of het allemaal haalbaar en voornamelijk werkbaar is voor uw collega’s.

 

Uitstel van invoering

Op dit moment ligt er al een verantwoordelijkheid van de OR. De invoering van Kanteling werktijden dient gerealiseerd te worden voor 1 januari 2017. De werkgever mag hiervan afwijken enkel en allen in overeenstemming met de OR. Krijgt u dit verzoek als ondernemingsraad, zorg ervoor dat u weet wat u wilt met de kanteling. Door het verzoek om uitstel heeft u een betere onderhandelingspositie gekregen. Maak daar gebruik van. OR hier ligt een schone taak voor u.

 

Binnenkort open inschrijving inzake kanteling van werktijden.

Over het thema kanteling van werktijden en productiviteit worden wij vaak benaderd door ondernemingsraden. We zijn bezig om in januari of februari 2017 een open inschrijving te organiseren rondom deze thema’s en kunt u zich binnenkort aanmelden via de website of via Facebook. Houdt daarom de website in de gaten of schrijft u zich in voor de blogs of like onze pagina op Facebook dan weet u zeker dat u het niet mist.

Als u hieraan wilt deelnemen en dan kunt u op dit moment ook kenbaar maken door een mail sturen naar vvt@rdja.nl. Graag vernemen wij dan om welke organisatie het gaat en met hoeveel OR-leden u deel zou willen nemen. Tevens kunnen wij dit ook in-company organiseren.

 

Taak OR: Verlagen van administratieve lasten en regeldruk

Al jaren is de administratieve lasten en regeldruk een onderwerp van gesprek. De buitenwereld stelt steeds meer eisen en dit heeft effect op de interne regel-/lastendruk. Er is nu afgesproken dat de externe regeldruk niet ten koste mag gaan van het primair proces, de zorg voor mensen. Gelukkig beginnen partijen zich te realiseren dat dit te ver is doorgeschoten.

In de praktijk is dit al geruime tijd aan de gang en de vraag is op welke wijze dit terug wordt gegeven aan de medewerkers en de zorg. U als ondernemingsraad heeft een actieve rol gekregen om gezamenlijk de analyse en afspraken te maken met de werkgever over de wijze waarop de interne regeldruk vermindert kan worden.

 

Taak OR: Verlagen van het ziekteverzuim  

Het langdurig ziekteverzuim binnen de VVT stijgt. In het akkoord is overeengekomen dat in 2017 de werkgever en de OR concreet een plan van aanpak maken om het verzuim terug te dringen. In het plan dient ook de oorzaken van het verzuim in kaart worden gebracht. OR agendeer het ziekteverzuim, als u dat nog niet heeft gedaan. Daarnaast komen er handreikingen, tools voor het inzichtelijk krijgen van het ziekteverzuim. Zorg ervoor dat een aantal leden zich gaan specialiseren in het onderwerp ziekteverzuim. Wij kunnen u hiermee helpen.

Wat nemen wij waar in de praktijk en nemen wij een voorzichtige stelling in dat het ziekteverzuim wordt verlaagd door het werken in zelfsturende teams. Collega’s c.q. teamleden voelen een extra druk om zich ziek te melden. Het thema ziekteverzuim is op deze manier een onderdeel geworden van de groepsverantwoordelijkheid, en dat kan. De vraag is tot welke hoogte dit gevergd kan worden van een (zelfsturend) team.

 

Ziek zijn in eigen tijd?

De gemiddelde VVT medewerker werkt 17 uur. Er zijn geluiden dat als medewerkers zich ziek melden er ‘doodgewoon’ gezegd wordt dat deze ingehaald kan worden en/of dat bij de cliënt wordt aangegeven dat de medewerker volgende week twee keer komt in plaats van één keer. OR hou dit goed in de gaten want u begrijpt dat dit niet de bedoeling is. Gelukkig gaat dit bij heel veel organisatie wel goed.

 

Taak OR: Strategische opleidingsplan

Leren, ontwikkeling & loopbaan blijven belangrijk. Er dient een strategisch opleidingsplan (SOP) opgesteld  te worden. In dit opleidingsplan dient de koers en toekomst van de organisatie betrokken te worden. De SOP dient verplicht voorgelegd te worden aan de OR (instemmingsplichtig).

Ook het (jaarlijks) scholingsplan, inclusief budget en gebaseerd op de SOP wordt in overleg met de OR vastgesteld. Deze scholing dient volledig vergoed te worden (tijd en geld) door de werkgever tenzij u als OR een andere regeling afspreekt.

 

Het volledige akkoord lezen

Bovenstaande zijn de belangrijkste onderdelen uit het onderhandelingsakkoord. Het volledige akkoord is hier te lezen: onderhandelaarsakkoord cao VVT -2016

 

Wilt u nog meer weten en hoe u zaken kunt aanpakken

Met dit artikel hebben wij aangegeven op welke onderwerpen u als ondernemingsraad aan zet bent (deel II). Het is duidelijk dat er nogal wat op u afkomt, en mogelijk zullen collega’s u benaderen wat te doen en wat het allemaal betekent. Als ondernemingsraad wilt u hierop goed voorbereidt zijn en daar kunnen wij u bij helpen.

 

Wilt u liever direct contact? Maak dan een vrijblijvende afspraak met ons. Bel ons! U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 034 46 08 201 of rechtstreeks met Rick de Jong 06-5103 4107.

Op de hoogte blijven?

Wilt u niets missen? Ontvang als eerste onze artikelen, praktische tip en ontvang handige gratis downloads.

Rick de Jong

06 51 034 107

Auteur van het artikel

Rick de Jong (1974) is oprichter en eigenaar van RdJ Training & Organisatie Advies. Rick is één van de gespecialiseerde adviseurs en heeft ruim 20 jaar ervaring met het adviseren en trainen van ondernemingsraden. In al die jaren heeft hij honderden ondernemingsraden bijgestaan tijdens advies- en instemmingstrajecten op allerlei terreinen, in vrijwel alle sectoren.

Gaandeweg groeide bij Rick het besef dat hij wel zijn analyses en aanbevelingen aan een OR kan voorleggen, maar dat het uiteindelijk toch van het team – en de lef van het team – afhangt of hiermee ook invloed kan worden uitgeoefend. Vanuit dit besef heeft Rick de trainingen ingericht, praktisch en meteen toepasbaar voor de specifieke situatie waarin de OR zich bevindt.

Met RdJ Training & Organisatie Advies wil hij ondernemingsraden voorzien van meer kennis, vaardigheden en lef, zodat zij hun doelstellingen kunnen realiseren..

Gerelateerde artikelen

OR draagt bij aan succes reorganisatie: voorkom fouten!

OR draagt bij aan succes reorganisatie: voorkom fouten!

De inbreng van uw ondernemingsraad bij een voorgenomen reorganisatie is nu belangrijker dan ooit! Wend uw invloed aan om ervoor te zorgen dat de reorganisatie in uw onderneming wél goed verloopt. Zo bespaart u uw achterban een volgende reorganisatie, die ongetwijfeld veel ingrijpender zal zijn. Om u op weg te helpen, behandelen we in dit artikel vijf cruciale fouten die bij reorganisaties worden gemaakt. Ook zullen we aangeven hoe u deze fouten kunt opsporen én wat u hiertegen kunt doen.

Lees meer
De ondernemingsraad (OR) wordt geheimhouding opgelegd. Wat nu? Tips om er vanaf te komen!

De ondernemingsraad (OR) wordt geheimhouding opgelegd. Wat nu? Tips om er vanaf te komen!

U heeft een overlegvergadering met uw directeur. Hij kijkt zorgelijk. Hij legt u een adviesaanvraag over een reorganisatie voor. De OR wordt geheimhouding opgelegd. U mag niks zeggen tegen uw collega’s. Maar de achterban is niet gek! en hebben echt wel door dat er iets speelt. En uw collega’s beginnen vragen te stellen. Wat nu?

In dit artikel leest u hoe u uw collega’s weer recht in de ogen kunt kijken zonder er om heen te hoeven draaien.

Lees meer
Ondernemingsraad checklist: wel of niet in een werkgroep met de directie?

Ondernemingsraad checklist: wel of niet in een werkgroep met de directie?

Als ondernemingsraad krijgt u het voorstel om zitting te nemen in de werkgroep die een reorganisatie gaat uitdenken. En dan wordt het spannend, want dat loopt binnen de OR bijna altijd uit op een felle discussie, waarbij de voor- en tegenstanders elkaar bijkans de hersens inslaan (oké, in ieder geval een heftige discussie). Wat moet u dan doen om intern de rust te bewaren? en als u zitting neemt: wat zijn dan de afspraken die u dient te maken?

Lees meer