Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

 

De aangescherpte en nieuwe maatregelen

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

BRON: RIJKSOVERHEID

Voor al uw OR Corona vragen

Heeft u vragen als ondernemingsraad over de taak van de OR in deze corona crisis dan kunt u ons altijd bereiken. Doordat wij merken dat onze klanten grote behoefte hebben om te sparren zijn wij maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar. Wij zijn rechtstreeks te bereiken onder telefoonnummer +31 (0)6 5103 4107. Tussen 08.00 uur tot 17.00 uur zijn we ook gewoon te bereiken op ons kantoornummer +31 (0)30 87 89 687

De ondernemingsraad, de Corona crisis en de werktijdverkorting

De ondernemingsraad, de Corona crisis en de werktijdverkorting

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. En dat is maar goed ook!

De regeling van Werktijdverkorting is geschrapt. Sinds gisteravond geldt een nieuwe regeling, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid: de NOW. Dat is een loonkostensubsidie, die binnenkort kan worden aangevraagd. Twee grote gevaren voor werknemers zijn opgelost in deze nieuwe regeling.

De werktijdverkorting heeft een paar grote nadelen voor u en uw collega’s. Vandaag (17 maart) hebben we hard gewerkt aan een artikel. Het artikel stond klaar om gepubliceerd te worden. En had u als OR duidelijk gemaakt dat u alles in had moeten zetten om te onderhandelen over het maken van afspraken bij de invoering van de werktijdverkorting door uw werkgever. Maar gelukkig heeft het kabinet vanavond besloten om te komen met uitzonderlijke economische maatregelen vanwege het coronavirus. Balen voor het werk van vandaag maar we zijn positief!

Twee grote gevaren opgelost

Onder de werktijdverkorting zouden de volgende twee gevaren op de loer liggen als de OR daar verder niets over had afgesproken;

 1. Uw WW rechten worden meteen aangesproken bij de wtv. Als u na afloop van de werktijdverkorting, of kort daarna, alsnog in de WW belandt, dan worden de maanden werktijdverkorting afgetrokken van de totale periode dat u recht zou hebben op WW. En dat zou hard zijn gegaan bij de maximale wtv periode van 24 weken.
 2. De werkgever had geen verplichting tot doorbetaling van uw loon voor de uren waarvoor werktijdverkorting is aangevraagd. En daarmee zou uw inkomen hard achteruit zijn gegaan.

U begrijpt dat dit geen prettig vooruitzicht was geweest voor u en uw collega’s.

Ingetrokken wtv-regeling

Maar gelukkig kwam het kabinet met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, een nieuwe tegemoetkomingsregeling die in de plaats komt van de wvt. We hebben deze meteen bestudeert en trekken de conclusie dat de regeling voorziet in de twee bovengenoemde gevaren.

Maar we zijn er nog niet!

Formeel geen instemming op de wtv

De OR heeft formeel geen instemmingsrecht over de aanvraag tot werktijdenverkorting, en waarschijnlijk ook niet op de nieuwe regeling. De werkgever kan dat zelf besluiten.

Maar wel instemming op…

De wtv en nieuwe regeling zal leiden tot wijziging van werktijden of tot nieuwe roosters dan wel de invoering van roosters. De ene groep werkt b.v. maandag, dinsdag, woensdag de andere woensdag, donderdag en vrijdag. Dat is een rooster en dat is instemmingplichtig.

Invulling geven aan de nieuwe regeling: ga aan tafel als OR

Hoe de verdeling van werk wordt ingevuld beslissen bedrijven samen met hun medewerkers. Dien het verzoek in voor een instemmingsverzoek op basis van wijziging werktijd (roosteren) conform artikel 27.1b WOR. Ga als OR in gesprek met de bestuurder over de invulling van de wvt of de nieuwe regeling.

Er komt nog veel op de ondernemingsraad af

De nieuwe regeling zal naar ons inziens bijdragen aan het afvlakken van de curve van te verwachten recessie. Uiteraard zijn we er nog lang niet en is onze verwachting dat er nog veel op u als ondernemingsraad afkomt.

U staat er niet alleen voor

U kunt ons altijd benaderen inzake de corona crisis en de taak van de ondernemingsraad. U kunt ons bereiken onder telefoonnummer +31 (0)30 87 89 687 of via info@rdja.nl of rechtstreeks met één van onze deskundige +31 (0)6 5103 4107 www.rdja.nl

Ook werken we aan de website: www.orcorona.nl Het coronaloket voor uw ondernemingsraad voor al uw vragen met betrekking tot uw OR taak en de corona crisis.

De belangrijkste vragen op een rijtje voor uw collega’s zijn beantwoord in de nieuwe regeling

Hieronder een aantal beantwoorden (uit de nieuwe regeling) die voorzien in de twee gevaren die wij voorzagen uit de werktijdenverkorting.

Wordt mijn loon doorbetaald als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?

Ja, uw loon wordt volledig doorbetaald. 

Verbruik ik ook WW-rechten als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?

Nee, u verbruikt geen WW-rechten. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.

Moet ik gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming?

Nee, dit loopt via uw werkgever. U hoeft niets te doen.

Moet ik gedurende de tegemoetkoming stoppen met werken?

Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. U maakt met uw werkgever afspraken of u (thuis) werk verricht voor uw werkgever. 

Waar vind ik de nieuwe totale regeling?

Lees deze op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel.

Neem de eens de tijd om deze te lezen en weet als OR wat de nieuwe regeling inhoud. Het geeft inzicht in welke informatie belangrijk is voor uw werkgever en voor al uw collega’s (en uiteraard ook voor uzelf, als persoon en als OR lid). En wie weet kunt u alvast de eerste vragen opvangen van uw collega’s als OR lid.

  Voor al uw OR Corona vragen

  Heeft u vragen als ondernemingsraad over de taak van de OR in deze corona crisis dan kunt u ons altijd bereiken. Doordat wij merken dat onze klanten grote behoefte hebben om te sparren zijn wij maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar. Wij zijn rechtstreeks te bereiken onder telefoonnummer +31 (0)6 5103 4107. Tussen 08.00 uur tot 17.00 uur zijn we ook gewoon te bereiken op ons kantoornummer +31 (0)30 87 89 687

  Werktijdverkorting, hoe zit het precies!

  Werktijdverkorting, hoe zit het precies!

  UPDATE: De regeling Werktijdverkorting is per 17 maart 2020 18:45 uur ingetrokken. Daarvoor in de plaats is gekomen de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”). 

  Op internet lees je wisselende berichten over werktijdverkorting en de gevolgen die dit heeft voor de werknemer. Dit leidt tot grote onduidelijkheid, onder meer over het loon waarop een werknemer aanspraak kan maken.

  Waar komt de onduidelijkheid vandaan?

  De oorzaak van de onduidelijkheid is een wijziging van artikel 7:628 burgerlijk wetboek en de regeling onwerkbaar weer. Die wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2020. De gevolgen die de wijzigingen hebben voor de loondoorbetalingsverplichting zijn niet in alle nieuwsberichten juist verwerkt. Ook de Rijksoverheid en het UWV geven op hun website geen heldere informatie.

  Hoe zit het precies?

  Sommige gebeurtenissen vallen buiten het normale bedrijfsrisico. De coronacrisis is daar één van. Bedrijven die door de coronacrisis worden getroffen, kunnen een vergunning aanvragen op basis waarvan zij de werktijd van hun werknemers tijdelijk mogen verkorten. De belangrijkste voorwaarde voor de vergunningverlening is de verwachting dat er in een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken ten minste 20% minder werk zal zijn. Aan dat percentage zullen de meeste bedrijven voldoen.

  Een vergunning wordt aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als de vergunning wordt verleend geldt deze voor zes weken en is de ingangsdatum (in principe) de datum waarop de aanvraag is ingediend. Als de situatie na verloop van zes weken niet is verbeterd kan een verlenging worden aangevraagd.

  Als de werkgever de vergunning van het Ministerie heeft gekregen dient hij dit meteen te melden aan het UWV. Tevens dient de werkgever een administratie bij te houden (op dag-basis en op werknemersniveau) waarin de gewerkte en niet-gewerkte uren worden bijgehouden. Aan de hand van deze administratie kan door het UWV worden gecontroleerd of de werkgever correct gebruik heeft gemaakt van de regeling.

  Als de werkgever aan het UWV heeft doorgegeven dat hij een vergunning voor werktijdverkorting heeft gekregen, dan kan hij na afloop van de vergunningsperiode voor de werknemers een tijdelijke ww-uitkering aanvragen. Het UWV gaat vervolgens voor iedere werknemer na of er recht op ww-uitkering bestaat en zo ja hoe hoog die uitkering is. Voldoen de werknemers aan de eisen van de Werkloosheidswet, dan krijgen zij een tijdelijke ww-uitkering. Het UWV vergoedt dus achteraf de uren dat de werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt natuurlijk alleen voor de uren waarvoor de werkgever een vergunning heeft gekregen.

  Waarom onduidelijkheid?

  In een groot deel van de berichten die op internet te lezen is, wordt ervan uitgegaan dat de werkgever het volledige loon doorbetaalt tijdens de periode van werktijdverkorting. In die opvatting is de ww-uitkering een tegemoetkoming in de loonkosten van de werkgever. De informatie op de website van de Rijksoverheid en het UWV lijkt dit standpunt te ondersteunen. Het standpunt is echter niet juist. Sinds 1 januari 2020 heeft de werkgever geen verplichting meer om het loon volledig door te betalen aan de werknemers voor wie hij een vergunning tot werktijdverkorting heeft gekregen. De werknemer heeft voor de uren waarmee de werktijd wordt verminderd recht op een ww-uitkering, maar op niet meer dan dat. Dat betekent dus dat de werkgever niet gehouden is om het loon over deze uren te betalen en evenmin gehouden is om de ww-uitkering aan te vullen tot de hoogte van het gebruikelijke loon. Dit is alleen anders als de arbeidsovereenkomst, of de cao bepaalt dat de werkgever ter zake wel een verplichting heeft. Daar zal vrijwel nooit sprake van zijn.

  Wat zijn de gevolgen?

  Het meest voor de hand liggende probleem dat zich voordoet is dat de werkgever geen verplichting heeft om het volledige loon door te betalen tijdens de periode gedurende welke hij een vergunning tot werktijdverkorting heeft gekregen, maar de tijdelijke ww-uitkering eerst aan het eind van deze periode kan worden aangevraagd. Er is geen pasklare oplossing voor dit probleem. Waarschijnlijk vloeit uit het goed werkgeverschap voort dat de werkgever aan de werknemer een voorschot dient te betalen dat in ieder geval gelijk is aan de te verwachten ww-uitkering die over de uren werktijdverkorting door het UWV zal worden betaald.

  De tijdelijke ww-uitkering is niet gelijk aan het gebruikelijke loon over de uren waarvoor de werktijdvermindering geldt, maar bedraagt de eerste twee maanden 75% van en vervolgens 70% van dat loon. De tijdelijke ww-uitkering bedraagt evenwel nooit meer dan 75%, respectievelijk 70% van het maximum dagloon (Euro 4.769,34 bruto per maand bij een voltijd arbeidsovereenkomst). De werkgever heeft geen plicht om het verschil tussen de ww-uitkering en het gebruikelijke loon aan te vullen.

  De werknemer die niet voldoet aan de referte-eisen, of die minder dan 5 uur (of ten minste de helft van het gebruikelijke aantal arbeidsuren) per kalenderweek verliest, heeft geen recht op ww-uitkering. Als de werknemer geen recht (meer) heeft op een tijdelijke ww-uitkering ontstaat er niet opnieuw een volledige loondoorbetalingsplicht voor de werkgever. De tijdelijke ww-uitkering die wordt uitbetaald is ook van invloed op de duur van de ww-uitkering die aan de werknemer toekomt als hij op enig moment helemaal werkloos wordt.

  De werknemer die een tijdelijke ww-uitkering ontvangt dient zich te houden aan de verplichtingen die in het kader van de WW op hem rusten. Hij hoeft zich in beginsel niet voor andere arbeid beschikbaar te stellen, een vereiste dat wel geldt voor werknemers die als gevolg van ontslag aanspraak maken op WW. In beginsel, omdat als na een eerste ontheffing een volgende ontheffing voor de volledige arbeidstijd wordt verleend, van de werknemer wordt verlangd dat hij op zoek gaat naar ander (tijdelijk) werk.

  In een aantal internetberichten wordt melding gemaakt van de plicht van de werkgever om de gebruikelijke pensioenpremie af te dragen. Ook dat is niet juist. Als minder loon wordt uitbetaald, wordt minder premie afgedragen en wordt er ook minder pensioen opgebouwd. Indien de werkgever er voor kiest om ondanks de werktijdverkorting het volledige loon doorbetaalt (en dat deels gecompenseerd krijgt door de van het UWV te ontvangen ww-uitkering) is er geen pensioeneffect.

  Zieke werknemer

  Werktijdverkorting kan alleen worden aangevraagd voor een werknemer waar werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft. Dat betekent dat ook voor zieke werknemers werktijdverkorting kan worden aangevraagd en verkregen maar bij de vraag of er aanspraak op een ww-uitkering bestaat wordt nagegaan of de uren niet zijn gewerkt vanwege ziekte (dan geen ww-uitkering), of vanwege de werktijdverkorting (dan wel ww-uitkering over de niet gewerkte uren). Bij volledige arbeidsongeschiktheid bestaat er (dus) geen recht op een tijdelijke ww-uitkering.

  Uitzendkrachten/Nul-urencontracten/Oproepkrachten

  Voor uitzendkrachten kan geen werktijdverkorting worden verkregen. Dat zal zo nodig de uitzendwerkgever moeten aanvragen.

  Op de website van de Rijksoverheid staat dat voor oproepkrachten met een nul-urencontract geen werktijdverkorting kan worden aangevraagd en dus ook geen ww-uitkering. Waar deze mededeling op is gebaseerd, is niet duidelijk. Geen onderscheid wordt gemaakt tussen oproepkrachten met een nul-urencontract en oproepkrachten met min/max- contract, noch tussen oproepcontracten die korter en oproepcontracten die langer dan zes maanden hebben geduurd. Gedurende de eerste zes maanden kan de verplichting tot doorbetaling van het loon bij het ontbreken van werk nog worden uitgesloten, daarna niet meer. Bij een min/max- contract zal de werkgever tenminste het loon voor het overeengekomen minimum aantal uren moeten betalen, ook als er geen werk is. Ook kan een werknemer met een nul-urencontract zich beroepen op het rechtsvermoeden dat zijn arbeidsduur gelijk is aan het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen periode van drie maanden, in welk geval er voor de werkgever een loondoorbetalingsplicht bestaat. Het lijkt dan ook verstandig om zeker voor de oproepkrachten die langer dan zes maanden in dienst zijn wel

  Tot slot

  Veel blijft onzeker. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen, maar neem vooral ook zelf contact op met vragen.

   Voor al uw OR Corona vragen

   Heeft u vragen als ondernemingsraad over de taak van de OR in deze corona crisis dan kunt u ons altijd bereiken. Doordat wij merken dat onze klanten grote behoefte hebben om te sparren zijn wij maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar. Wij zijn rechtstreeks te bereiken onder telefoonnummer +31 (0)6 5103 4107. Tussen 08.00 uur tot 17.00 uur zijn we ook gewoon te bereiken op ons kantoornummer +31 (0)30 87 89 687

   De ondernemingsraad, het coronavirus en uw collega’s in de vuurlinie

   De ondernemingsraad, het coronavirus en uw collega’s in de vuurlinie

   Werken in de vuurlinie: wat nu?

   Het zijn rare tijden. Sommige mensen zitten noodgedwongen thuis en hebben geen werk, andere mensen hebben wel werk maar zitten in de directe vuurlinie van het virus: de zorg, hulpverleners, kassamedewerker, baliemedewerkers, buschauffeurs, schoonmakers et cetera. Ook als je niet bespuugd wordt, wat helaas nogal eens gebeurt, loop je een groot risico. En dat in een tijd dat de emoties en wachtrijen hoog oplopen.

   Mens als vervoersmiddel

   Het corona-virus reist precies even snel als mensen: de mens is immers het vervoersmiddel van het virus; buiten ons lichaam kunnen de deeltjes maar kort overleven. Laten we deze zwartrijder zo snel mogelijk kwijtraken. Dit alles om onze gezondheid en die van onze medemens te beschermen. En laten we daar nu eens met zijn allen aan werken en daarna ook volhouden.

   Echte zorgen

   Er zijn groepen waarvoor het thuiswerken, het niet vergaderen en niet meer reizen geen oplossing is. Uw collega’s in de vuurlinie maken zich echt zorgen en moet u als ondernemingsraad er alles aan doen om dit serieus te nemen.

   Wat kunnen we met zijn allen op de werkvloer eraan doen?

   Denk na over oplossingen. We hebben het hier over frontliners, medewerkers die zich dagelijks inzetten om het leven zo ‘normaal’ mogelijk te laten verlopen in deze bizarre tijd. Wees creatief als ondernemingsraad en kaart het direct aan bij uw bestuurder.

   Leren van anderen

   Hieronder een aantal voorbeelden.

   Bent u maaltijd bezorger of werkt u bij een boodschappenservices breng dan de boodschappen tot aan de voordeur en niet meer binnen in het huis. Werk met handschoentjes. Geef een groet middels een knikje, een glimlach en zeg goedendag.

   Zorgt u ervoor dat onze auto’s blijven rijden. Zorg dat bij een servicebeurt de mensen alleen de auto brengen en halen. Vraag de klant niet meer te wachten in de wachtruimtes. Stop met haal en brengservice. Maak gebruik van hoezen en draag handschoenen. Is de auto klaar leg dan de sleutels op de balie en overhandig deze niet meer direct.

   Voedselbank- zorg dat het voedselpakketten niet door te veel verschillende handen word samengesteld. Bij het uitgeven van voedselpakketten niet meer overhandigen maar klaarleggen. Zorg voor een verspreidde uitgifte met de zekerheid dat iedereen een pakket krijgt. Het voedselbankpasje laten zien en niet in ontvangst nemen.

   Kassa medewerker –zorg dat er een bordje staat waarop duidelijk wordt aangegeven dat jullie wat meer afstand dan gebruikelijk hanteren. Zorg dat mensen gepaste afstand bewaren tot de volgende in de winkelrij. Zorg dat klanten alleen maar pinnen, het liefst contactloos (wel een beperking op het bedrag). Reinig regelmatig de pintoetsen met desinfecterende spray. Eventjes geen actiebonnen uitgeven of het aftekenen van een parkeerkaart.

   Bussen – laat mensen achterin instappen.  Als er meer rijtijd nodig is om mensen rustig in te laten stappen kaart dat aan.

   In de wachtkamer. Bent u werkzaam bij een balie met een wachtruimte? Zorg ervoor dat u achter glas blijft in uw eigen kantoor. Laat kwetsbare bezoekers/cliënten een rondje om lopen als ze nog niet aan de beurt zijn. Mensen met koorts lijkt me ook niet zo’n goed idee en direct doorverwijzen of in een aparte ruimte plaatsen.

   Bij het sluiten van een contract zoveel mogelijk digitaal laten ondertekenen. Toch hardcopy: zorg voor bedrijfspennen, geef deze weg en laat deze houden na ondertekenen.

   Wat te doen als ondernemingsraad

   Ga in gesprek met uw bestuurder om samen te bespreken op welke wijze u met zijn allen de gezondheid kunt bewaken en de blootstelling tot een minimum en acceptabel niveau kunt brengen.

   Uiteraard blijft grootmoeders tip om de handen te wassen een blijvende en gouden tip.

   Nog een ander ding

   Besef dat mensen die in de vuurlinie werken het ook voor u en mij doen om het leven zo ‘normaal’ mogelijk te laten verlopen. Houd rekening met deze ‘helden’. Let bijvoorbeeld op bij het doen van de boodschappen. Uw collega’s of medemens in de vuurlinie kunnen doorgaans niet op tijden boodschappen doen op momenten dat de winkels worden bevoorraad. Of houdt uw geduld als het allemaal wat langer duurt dan normaal. Houd het hoofd koel voor ons allemaal.

   Nog meer ideeën, deel ze dan!

    Laten we van elkaar leren in deze rare tijden! Wij dagen u uit om te komen met voorbeelden uit uw eigen praktijk. Worden er bij u maatregelen genomen die hier nog niet bij staan. Dan kunt u ze hieronder kwijt.

   Totaal overzicht van de serie blogs: de Corona crisis en de OR

   • Behouden van medewerkers – liefde laten bestaan ook op langer termijn
   • Mogelijkheden van de ondernemer om medewerkers naar huis te sturen.
   • Thuiswerken en wat moet er geregeld worden
   • Aanvragen van werktijdverkorting
   • Informatiebehoefte richting de achterban in deze Corona tijd

   Voor al uw OR Corona vragen

   Heeft u vragen als ondernemingsraad over de taak van de OR in deze corona crisis dan kunt u ons altijd bereiken. Doordat wij merken dat onze klanten grote behoefte hebben om te sparren zijn wij maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar. Wij zijn rechtstreeks te bereiken onder telefoonnummer +31 (0)6 5103 4107. Tussen 08.00 uur tot 17.00 uur zijn we ook gewoon te bereiken op ons kantoornummer +31 (0)30 87 89 687

    

   Corona crisis en de ondernemingsraad

   Corona crisis en de ondernemingsraad

   Hatsjoe, gezondheid! Maar graag in de binnenzijde van de arm. En als het even kan dan liever in de eigen keuken of woonkamer. Handen wassen maar geen handen schudden misschien een elleboog groet of een hippe voetgroet. De supermarkten hebben het druk! en het lijkt dat de reclame Hamsteren van AH een vooruitziende blik was althans komt deze in een ander daglicht te staan.

   Overheid beslissingen om de zaak te temporiseren

   De overheid geeft allerlei adviezen en neemt maatregelen om het aantal besmettingen te minimaliseren, de uitbraak te temporiseren en het hoofd te bieden aan de corona situatie. Het spreiden van het aantal besmettingen in de tijd en zelfs het aantal besmettingen te verlagen ‘flatten the curve’ met als doel om onze ziekenhuizen, politie, brandweer op sterkte te houden en ervoor te zorgen dat er geen overbelasting komt op het systeem. Dit alles is georganiseerd vanuit een ‘gezondheidsoogpunt’, wat meer dan begrijpelijk is.

   Zojuist is bekend geworden dat alle scholen, cafés en restaurants, sportclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops dicht gaan tot 6 april.

   Acute daling of zelfs wegvallen van de vraag

   Maar ook bedrijven voelen en merken direct of indirect de corona gevolgen en die gevolgen zijn al lang niet meer beperkt tot extra hygiënemaatregelen. We zien dat in diverse branches volumes wegvallen, de annuleringen om de oren vliegen, klanten wegblijven, bijeenkomsten worden geannuleerd, of zelfs verboden. Al dan niet gedwongen door de markt worden niet noodzakelijk vergaderingen geannuleerd (en dat zijn er ineens veel), wordt er gespreid gewerkt binnen de onderneming en moeten medewerkers massaal thuiswerken.

   Of leef jij, als ondernemingsraad onder een steen

   Je moet wel onder een steen leven om de impact niet te merken van het Coronavirus. Gekte alom of verstandige keuzes? Wat vraagt dit nu van uw collega’s en van de OR? Het is een noodsituatie maar is alles nu zomaar mogelijk? Deze serie gaat over het Coronavirus en de taak van de OR. De serie bestaat uit zes delen. Deze breiden we uit als daar behoefte aan is en/of dat de situatie daarom vraagt.

   Hoofd koel houden

   Laten we eerst de rust bewaren, al lijkt dat voor sommige moeilijk (en overigens begrijpelijk). Welke maatregelen zijn nu nodig voor de desbetreffende situatie? Alle verwachtingen zijn dat het hier om een tijdelijke situatie gaat inzake ‘flatten the curve’. Waar ingrijpen noodzakelijk is, dient dat ingrijpen, net zoals bij de overheid om de boel nu te spreiden, te temporiseren en te overleven. Maar de gevolgen na het indammen van het virus zal diepe wonden nalaten in de economie. Onze verwachting is dat we in een grotere economische crisis terecht komen dan in 2007-2009.

   Overleven

   Van de week zaten wij bij één van onze klanten op Schiphol voor een spoedberaad. De effecten doordat het vliegverkeer nagenoeg stil gelegd is zijn megagroot. Er is gewoon weg geen werk meer en aan herstel wordt nog niet eens gedacht, men gaat over in de overlevingsstand. We moeten de komende periode doorkomen en kijken dan wel wat de nieuwe situatie is (hiermee niet zeggend: eindsituatie). De situatie veranderde per uur.

   Wegvallen van het werk

   Bij organisaties die direct te maken hebben met het letterlijk wegvallen van werk, is het de vraag hoe snel en op welke wijze de onderneming haar bezetting in lijn kan brengen met het werkvolume. In dit geval het flexibel inzetten tot zelfs het afschalen van personeel.

   De KLM heeft middels een persbericht kenbaar gemaakt dat zij onder andere het mes gaat zetten in de werkgelegenheid, overgaat tot het schrappen van banen en het aanvragen van werktijdverkorting (zie bijlage met maatregelen).

   Wat te doen als OR bij het direct wegvallen van werkgelegenheid

   Wacht niet langer en kom in actie. Ga als OR direct met u bestuurder (en mogelijk het hele MT) in gesprek om uw organisatiesituatie te bespreken en samen te overleggen welke mogelijke interventies nodig zijn. Breng in kaart waar het werkvolume inkrimpt of zelfs komt te vervallen. Bepaal de tijdelijkheid hiervan en op welke wijze het werk de komende periode georganiseerd kan worden.

   Heb wekelijks en misschien wel dagelijks contact met de bestuurder om te bekijken of het werk nog allemaal gedaan kan worden. Mensen vallen uit naar aanleiding van ziekte, verdenking van ziekte of praktisch dat er geen opvang is voor de kinderen na het sluiten van de scholen. Dit vergt mogelijk een planning dag tot dag afhankelijk van de branche waarin u werkt.

   Haal één van onze deskundige erbij om samen met u de situatie te beoordelen.

   Totaal overzicht van de serie blogs: de Corona crisis en de OR

   • Behouden van medewerkers – liefde laten bestaan ook op langer termijn
   • Mogelijkheden van de ondernemer om medewerkers naar huis te sturen.
   • Thuiswerken en wat moet er geregeld worden
   • Aanvragen van werktijdverkorting
   • Informatiebehoefte richting de achterban in deze Corona tijd

   Voor al uw OR Corona vragen

   Heeft u vragen als ondernemingsraad over de taak van de OR in deze corona crisis dan kunt u ons altijd bereiken. Doordat wij merken dat onze klanten grote behoefte hebben om te sparren zijn wij maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar. Wij zijn rechtstreeks te bereiken onder telefoonnummer +31 (0)6 5103 4107. Tussen 08.00 uur tot 17.00 uur zijn we ook gewoon te bereiken op ons kantoornummer +31 (0)30 87 89 687

   X