034-4608201 contact@rdja.nl
Ondernemingsraad, zó werkt u succesvol met commissies! Een stappenplan.

Ondernemingsraad, zó werkt u succesvol met commissies! Een stappenplan.

Uw ondernemingsraad werkt met commissies. Zó zorgt u voor een effectieve werkwijze!

Een stappenplan voor het instellen van commissies en het benoemen van commissieleden zodat er echt werk wordt verzet.

Stel: de OR-verkiezingen zijn achter de rug en tijdens de eerste vergadering van de nieuwe ondernemingsraad heeft u het dagelijks bestuur gekozen. Nu moet u alleen nog bepalen wie er zitting nemen in de commissies die ooit zijn ingesteld. Vaak gebeurt het benoemen van de commissieleden op basis van het ‘wie-zijn-hand- opsteekt-is-de-klos-principe’. Dat kan, maar als u écht iets aan uw commissies wilt hebben, is een andere aanpak nodig.

Veel ondernemingsraden werken met één of meer commissies, dus de kans is groot dat dit ook geldt voor úw OR. Hoe zorgt u er dan voor dat u echt iets aan die commissies heeft? Hoe zorgt u ervoor dat de commissieleden precies weten wat er van hen wordt verwacht? En heel belangrijk: hoe voorkomt u dat de commissies zinloos werk doen doordat hun werk telkens nog eens door de gehele ondernemingsraad opnieuw wordt gedaan? Hoe zorgt u ervoor dat commissieleden niet gefrustreerd raken en dat de OR niet teleurgesteld raakt in zijn commissies? In dit artikel krijgt u antwoord op al deze belangrijke vragen.

 

Ad-hoc of een vaste commissie?

Een ad-hoc commissie kunt het beste samenstellen op basis van de benodigde kwaliteiten en kennis die nodig zijn om een tijdelijke opdracht te volbrengen. Dit kan bijvoorbeeld een adviesaanvraag zijn maar ook een initiatiefvoorstel vanuit de ondernemingsraad. Veelal kunt u ook andere collega’s betrekken die geen lid zijn van de OR.

De vaste commissies gaan veelal over een overkoepelend thema. De meeste voorkomende thema zijn financiën, VG(W)M, Sociale en PR. Binnen deze thema komen terugkerende onderwerpen terug zoals ziekteverzuim, de begroting, RI&E, nieuwsbrieven et cetera. Dit geeft de commissieleden de mogelijkheid om zich te verdiepen in een specifiek onderwerp zodat zij specialisten worden in het desbetreffende onderwerp. En als u instellingsbesluit heeft voor de commissie dan heeft u recht op drie dagen scholing per jaar. Maak gebruik van dit scholingsrecht en zorg ervoor dat u een serieuze gesprekspartner kan worden voor de organisatie, HR en bestuurder.

 

Waarom bestaan commissies?

Commissies bestaan om het werk van de ondernemingsraad te vergemakkelijken, in de eerste plaats doordat het dan niet nodig is om álle onderwerpen met de gehele ondernemingsraad te bespreken. Dat scheelt immers tijd. Bovendien is een kleiner gezelschap vaak veel effectiever. 

Vermijdt het ‘wie-zijn-hand-opsteekt-is-de-klos-principe’

Daarnaast kunnen commissies vaak dieper in een bepaald onderwerp duiken dan de gehele OR en dat kan de grondigheid van het OR-werk verbeteren. Verder kunnen commissies agendapunten voorbereiden, zodat de OR-vergadering veel sneller en effectiever verloopt.

 

Afspraken maken

Het benoemen van commissies gebeurt vaak zonder veel discussie. Vingers opsteken, belangstelling inventariseren, een beetje schuiven, en commissieleden benoemen. Klaar! Maar om als ondernemingsraad écht iets te hebben aan het werk van de commissies, moet u vóór het benoemen van commissies eerst over de volgende punten heldere afspraken maken, bij voorkeur schriftelijk:

 • Met welke onderwerpen gaan de diverse commissies zich bezighouden?
 • Welk mandaat krijgen de commissies?
 • Hoe rapporteren de commissies?
 • Welke faciliteiten krijgen de commissies?
 • Wie coördineert het commissiewerk?

Als u hierover duidelijke afspraken heeft gemaakt, weet ieder OR-lid wat er van hem wordt verwacht als hij in een commissie gaat zitten. Pas dan kunnen mensen echt gemotiveerd kiezen voor een plek in een bepaalde commissie, of juist besluiten om hiervan af te zien. Hierna gaan we op al deze punten dieper in.

 

1. Stel vast met welke onderwerpen elke commissie zich moet bezighouden

Eerst moet u met elkaar vaststellen waarmee de diverse commissies zich gaan bezighouden. Iedereen heeft zo’n zijn eigen gedachten over welke onderwerpen in welke commissies behandelt dient te worden. Voordat de leden een keuze maken qua commissie, is het dus erg handig dat ze weten waar ze voor kiezen.

De beste werkwijze is dan de volgende: hang vellen papier aan de muur met bovenaan elk vel de naam van de commissie. Laat vervolgens ieder OR-lid per commissie zijn onderwerpen op die vellen schrijven. Dit kan met steekwoorden gebeuren, bijvoorbeeld als volgt:

 • financiële commissie: Begrotingen, maandverslagen, orderportefeuille, bezettingsgraad;
 • arbo/VGWM-commissie: risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E);
 • sociale commissie: ziekteverzuim, medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO); inhuur van mensen, scholing;
 • communicatie of PR-commissie: achterban, nieuwsbrief, jaarverslag.

U heeft dan per commissie een lijst van mogelijke onderwerpen. Vervolgens laat u met de commissies prioriteiten stellen. Aan het eind van de discussie heeft u per commissie een rijtje onderwerpen vastgesteld. Leg vast welke dit zijn.

 

2. Stel het mandaat van elke commissie vast

Naast de werkzaamheden moet ook worden vastgelegd welk mandaat een commissie heeft. Daarbij moet antwoord worden gegeven op vragen als:

 • Mag de commissie met iedereen binnen de onderneming praten?
 • Mag de commissie namens de OR onderhandelen?
 • Mag de commissie namens de OR besluiten nemen?
 • Mag de commissie zelfstandig  met  de achterban overleggen?

Leg vast dat de bevoegdheden van een commissie niet voor eeuwig worden vastgesteld, maar dat deze door de OR – eventueel op initiatief van de commissie – kunnen worden gewijzigd als de situatie hierom vraagt.

Het mandaat geeft de mate van zelfstandigheid van een commissie aan. Het kan goed zijn dat u – als u in een commissie zit – liever niet de verantwoordelijkheid draagt voor arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen. Het kan ook zijn dat u het helemaal niet leuk vindt om telkens terug te moeten naar de OR voor een punt dat u zelf wel denkt te kunnen oplossen. Het is goed om vóórdat u in een commissie zitting neemt te weten of het verleende mandaat u wel bevalt.

 

3. Maak afspraken over de wijze van rapporteren door de commissies

Veel commissies hebben een hekel aan het opstellen van schriftelijke rapportages; dit is nu eenmaal geen leuk klusje. Maar het moet wel gebeuren, want veel interne spanningen in ondernemingsraden komen voort uit mondelinge rapportages vanuit commissies. Dit komt vooral doordat deze veel verwarring kunnen zaaien: is het nu wel of niet zogezegd? Of is het gewoon verkeerd begrepen? Zeiden de commissieleden nu hetzelfde of niet? Daarom is het opstellen van een kort schriftelijk verslag noodzakelijk.

 

4. Bespreek de faciliteiten van de commissies

Hoewel de wet bepaalt op welke faciliteiten OR-commissies recht hebben, is het raadzaam om deze kort te bespreken. Geef per commissie concreet aan welke faciliteiten zij hebben, waarbij u onder meer kunt denken aan:

 • vergaderruimte;
 • vergadertijd;
 • vrijstellingen;
 • scholing;
 • ondersteuning door de (ambtelijk) secretaris.

Spreek verder af dat de commissies vrij zijn om hun vergaderingen en overige activiteiten te plannen wanneer zij dat zelf willen, mits zij hierbij rekening houden met de OR- vergaderingen en de overlegvergaderingen (met de bestuurder). Stem de geplande data wel even af met de afdeling personeelszaken.

 

5. Wie coördineert de commissies?

Als de ondernemingsraad zijn taken goed vervult en ook de commissies aan het werk zijn, ontstaat vanzelf de behoefte aan coördinatie. Meestal gebeurt dit door de voorzitter, soms met ondersteuning van een (ambtelijk) secretaris. Hierbij kunnen spanningen aan het licht komen. Zo kan de voorzitter van mening zijn dat de commissies te weinig doen, of soms juist te veel. De commissies kunnen de OR-voorzitter te dictatoriaal vinden of juist te weinig betrokken. Door hierover heldere afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen, kunt u dergelijke spanningen zo veel mogelijk vermijden.

 

6. Commissieleden benoemen

Pas nadat alle afspraken zijn gemaakt, is het tijd om de commissieleden te benoemen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat álle commissiezetels vacant zijn, want na de verkiezingen zijn alle commissies ‘leeg’ gemaakt. Dit betekent dat niemand aanspraak kan maken op een plaats in een specifieke commissie. 

‘Had je dat niet eerder kunnen zeggen!’

Vervolgens mogen alle OR-leden hun voorkeuren gemotiveerd kenbaar maken. Daarna is het aan de OR-leden om de commissieleden te kiezen. Een goede combinatie van ervaring en vers bloed is hierbij ideaal. Maak hierover goede afspraken, bijvoorbeeld door af te spreken dat een commissie minimaal één nieuw OR- of commissielid moet bevatten.

 

7. Maak een opdracht voor de commissie als OR

Je hebt als commissie zaken uitgezocht, je bent trots op het (tussen)resultaat en je presenteert deze aan de OR. Als je klaar bent met presenteren krijgt u van de resterende OR-leden allerlei vragen waarvan u zich afvraagt of de leden dit niet eerder hadden kunnen zeggen. Vragen als:

 • Heb jullie hier naar gekeken?
 • Hebben jullie met die gesproken?

Bepaal daarom alvorens de commissie aan de slag gaat met elkaar de werkzaamheden en het resultaat (de opdracht) van een commissie en leg deze schriftelijk vast in de vorm van een zo helder mogelijke opdracht van de gehele OR aan de commissie. De commissie is zelf verantwoordelijk voor de uitvoer en de aanpak met in achtneming van de eerdere gemaakte kaders.

 

Regelmatig evalueren 

Het kan verstandig zijn om regelmatig te evalueren wat elke commissie heeft gedaan. In het begin kan dit bijvoorbeeld om de drie maanden gebeuren; als men eenmaal gewend is, kunt u volstaan met één keer per half jaar. Hierbij moet u met elkaar de volgende vragen beantwoorden:

 • Zijn de afspraken goed vastgelegd?
 • Is volgens de afspraken gehandeld?
 • Heeft de OR duidelijke opdrachten gegeven aan de commissies?
 • Is het werk van de OR daadwerkelijk verlicht door het commissiewerk?
 • Is de OR tevreden over de wijze van rapporteren door de commissies?
 • Is de OR tevreden over de diepgang van de rapportages van de commissies?
 • Zijn de commissies tevreden over wat de OR met hun aanbevelingen heeft gedaan?
 • Hebben we per onderwerp bereikt wat we wilden bereiken?
 • Hoeveel tijden hebben de commissies nodig gehad?
 • Hadden de commissies de beschikking over voldoende faciliteiten?
 • Zijn er onderwerpen die we moeten afvoeren omdat het zinloos werk is?
 • Moeten we onderwerpen toevoegen aan de takenlijst van één of meer commissies?
 • Wat moeten we beter doen?

 

Hulp nodig bij het echt laten werken van de OR-commissies

Wilt u echt effect gebruik maken van de OR-commissies dan kunt u ons altijd bellen. U kunt ons benaderen onder telefoonnummer+31 34 46 08 201  

Neem contact met ons op voor het echt laten werken van OR commissies

DE NOW, hoe zit het nou precies

DE NOW, hoe zit het nou precies

Afgelopen dinsdag 14 april gaven wij het succesvolle Webinar de NOW? Wat nou! in de corona tijd. Derk heeft op basis van het Webinar een artikel geschreven. Bijgaand het artikel van Derk Domela Nieuwenhuis van Bosch Advocaten over de NOW, een goede uiteenzetting van de NOW.  De antwoorden op de tijdens het webinar gestelde vragen zijn ook terug te lezen op www.orcorona.nl

Alles over de NOW en de taak van de medezeggenschap

Op 17 maart heeft het Kabinet een serie noodmaatregelen aangekondigd. Per diezelfde datum is de regeling Werktijdverkorting ingetrokken. Daarvoor in de plaats is gekomen de “Tijdelijke noodmaatregel voor overbrugging van werkgelegenheid” (NOW). De NOW is op 1 april in werking getreden. Op 3 april is de regeling op onderdelen hersteld. Vanaf 6 april kunnen werkgevers een aanvraag op grond van de NOW indienen bij het UWV. In de eerste week is bij wijze van voorschot 1,3 miljard aan loonkostensubsidie uitbetaald. Vandaag, 15 april, hebben meer dan 90.000 werkgevers een beroep op de NOW gedaan.

Lees hier het volledige artikel

Ons volgend webinar is op 21 april meld u zich nu aan
Hoe zit het nu eigenlijk met? salaris, vergoedingen en prestatiegerichte beloningen in de corona tijd

Webinar salaris

Wilt u nog meer voorbeelden uit de praktijk dan verwijzen wij u graag naar onze webinars, www.rdja.nl/seminars. Op 21 april is de Webinar: Hoe zit het nu eigenlijk met salaris, vergoedingen en prestatiegerichte beloningen in de corona tijd

www.ORcorona.nl

RdJ Training & Organisatie Advies heeft in samenwerking met Bosch Advocaten de website www.orcorona.nl opgezet. Wij geloven dat niemand het monopoly heeft op de waarheid maar dat er nu behoefte is aan antwoorden. We geloven dat samen in dialoog gaan, kennis en ervaring delen ons samen sterker maakt.

 

  Voor al uw OR (Corona) vragen

  Heeft u vragen als ondernemingsraad over de taak van de OR in deze corona crisis dan kunt u ons altijd bereiken. Doordat wij merken dat onze klanten grote behoefte hebben om te sparren zijn wij maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar. Wij zijn rechtstreeks te bereiken onder telefoonnummer +31 (0)6 5103 4107. Tussen 08.00 uur tot 17.00 uur zijn we ook gewoon te bereiken op ons kantoornummer +31 (0)34 4608 201

  OR aanpak van informeel overleg met de bestuurder!

  OR aanpak van informeel overleg met de bestuurder!

  De directeur wil ‘informeel overleggen’ met de ondernemingsraad. Herken het handelen van de bestuurder en de valkuilen voor de OR!

  Veel OR-en voeren naast formeel overleg met hun bestuurder ook nog informeel overleg. Meestal loopt dit prima, maar informeel overleg kan ook voor problemen zorgen, vooral als u dit wordt opgedrongen door een directeur die alleen maar zijn zin wil doordrijven bij een belangrijke adviesaanvraag. Wat u dan moet doen? Ervoor zorgen dat u zélf de regels vaststelt!

  Stel: uw ondernemingsraad is druk bezig een belangrijke adviesaanvraag te behandelen. Dan belt de bestuurder de voorzitter van de OR. Of u even tijd voor hem heeft. Nieuwsgierig – en ook wel een beetje gevleid – belandt u op zijn kamer. Het informeel overleg is begonnen…

   

  De rol van de directeur

  Stel: u bent zelf directeur. U heeft samen met het management team (MT) een plan voor een reorganisatie bedacht. U heeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen (RVC) al op zak. MT en RVC gaan nu rustig toekijken hoe u uw plan erdoor krijgt bij de ondernemingsraad. Maar de OR kan dwars gaan liggen, zeer kritisch zijn en het personeel mobiliseren. Dat zou niet goed zijn voor uw plan én voor uw reputatie. Dus wat doet u? U probeert het hele proces onder controle te krijgen.

  Wat zou u doen als u directeur was? 

   

  De smaakmakers

  U wilt weten waar de weerstanden van de OR liggen én wie de smaakmakers binnen de OR zijn. Vervolgens probeert u de smaakmakers te overtuigen door hen persoonlijk te benaderen. Zó zou u het waarschijnlijk ook doen als u directeur zou zijn. U bent echter geen directeur, maar OR-lid, met andere verantwoordelijkheden. En als OR-lid moet u zich realiseren dat er – naast de vele directeuren die het goed doen – altijd wel bestuurders zijn die het spel minder prettig spelen.

   

  Het minder prettige spel

  Het minder prettige spel ziet er nog weleens als volgt uit. De bestuurder probeert maatjes te worden met de smaakmakers binnen de OR. Hij spreekt u persoonlijk aan en lijkt u in vertrouwen te nemen. Hij toont waardering en begrip voor uw inzet en aanpak. Vervolgens dringt hij aan op een spoedig en positief advies, want de goede werknemers dreigen weg te lopen en de klanten ook.

   

  ‘Geheime Ontwikkelingen?’

  Als hij die toezegging niet onmiddellijk krijgt omdat u hem duidelijk maakt dat u het advies zorgvuldig wilt voorbereiden, zijn er ‘ontwikkelingen’. Die zijn niet officieel – en dus geheim – en mogen niet aan de OR verteld worden. De ‘ontwikkelingen’ zijn dat de aandeelhouder erover denkt om de aangevraagde investeringen niet te doen als de OR niet snel met een advies komt. Hij wil een gemotiveerde onderneming, zonder gezeur.

   

  Informele toezegging

  De directeur wil van u een uiterste datum horen waarop u met uw advies komt. Als hem dat niet lukt, probeert hij nogal eens om een deel van de plannen alvast te mogen uitvoeren. Hij kan vragen: “Mogen we de sleutelfiguren in de nieuwe organisatie alvast benoemen?”[

  Informeel overleg hoort erbij

  Hij probeert dan informeel een toezegging van u te krijgen. Als u hem niet tegenspreekt, blijkt hij dit later gemakkelijk als een toezegging op te vatten. Toestemming voor het uitvoeren van een detail vat hij veel breder op. Als hij onder voorwaarden toestemming heeft gekregen, zal hij de voorwaarden vergeten. Ook werkt hij met vage beloftes.

   

  Moeilijke situatie

  Voor de voorzitter of het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad is dit een moeilijke situatie. U voelt zich best wel gevleid dat de directie speciaal met u wil praten. Het is niet alleen maar onzin waar de directie mee komt. U krijgt het vervelende gevoel dat u tussen directie en OR in komt te staan. Toch wilt u het beste voor de mensen.

   

  Hummmm…

  Als u echter geen barst van de dreigementen van uw directeur gelooft, kunt u hem dat niet makkelijk in zijn gezicht zeggen. Het is ook lastig om keihard te stellen dat u geen toestemming voor onderdelen van de reorganisatie wilt geven omdat u daarmee de positie van de ondernemingsraad verzwakt. Tot slot is het ook lastig om ter plekke alle consequenties te overzien van wat er gezegd en gevraagd wordt.

   

  Onvermijdelijk

  Informeel overleg is – zeker in spannende situaties onder tijdsdruk – vrijwel onvermijdelijk. Er moeten dingen geregeld worden, er moet extra informatie komen én u kunt niet voor elk detail een voltallige overlegvergadering bijeenroepen. U moet als OR ook het een en ander aan het dagelijks bestuur kunnen overlaten. Sommige OR-leden zullen zeggen: “Als de directeur wat te melden heeft, komt hij dat maar aan de hele OR vertellen.” Hiermee houdt u echter niet tegen dat de directie het dagelijks bestuur bij zich roept. U kunt een gesprek met uw directeur nu eenmaal niet weigeren. Als u geen informeel overleg wilt, gebeurt dit uiteindelijk tóch als de directie het wil. Wat u wél kunt doen, is duidelijke regels stellen. Doe dat dan ook.

   

  Bepaal de regels

  Bepaal vooraf welke spelregels u wilt hanteren: Wie gaat het doen?” en “Wat is het mandaat?” Meestal gebeurt het informeel overleg door de voorzitter en de secretaris. Het is altijd beter om sámen te gaan. U hoort soms verschillende dingen; dan kunt u elkaar corrigeren. En het risico dat u dingen in de mond krijgt gelegd, is bij twee personen veel minder groot dan wanneer u alleen zou gaan.

  Geef als OR geen mandaat om voor bepaalde zaken toestemming te geven. Niet voor het uitvoeren van delen van de reorganisatie, maar ook niet voor de mededeling dat er voldoende informatie is. Accepteer niet dat ‘geheimen’ informeel aan het dagelijks bestuur worden meegedeeld.

   

  Regels mededelen

  Deel in een overlegvergadering duidelijk aan de directeur mee wat de regels zijn. Maak hem duidelijk dat het de ondernemingsraad als geheel is die de besluiten neemt en dat u elk besluit schriftelijk zult mededelen om misverstanden te voorkomen. Maak hem ook duidelijk dat dit inhoudt dat het dagelijks bestuur geen toezeggingen kan doen. Zorg ervoor dat datgene wat u meedeelt ook wordt vastgelegd in de notulen of in een brief. Bij een dergelijke aanpak wordt het risico op onaangename verrassingen vrijwel nihil.

   

  Heel veel succes…

   

  Ondernemingsraad, verlof en vakantie in tijden van corona, hoe zit het precies?

  Ondernemingsraad, verlof en vakantie in tijden van corona, hoe zit het precies?

  Afgelopen dinsdag 7 april gaven wij het succesvolle Webinar over vakantie en verlof en de taak van de ondernemingsraad. Derk heeft op basis van het Webinar een artikel geschreven. Bijgaand het artikel van Derk Domela Nieuwenhuis van Bosch Advocaten over vakantie en verlof.  De antwoorden op de tijdens het webinar gestelde vragen zijn ook terug te lezen op www.orcorona.nl

  Alles op een rijtje

  In deze tijd waarin wij iedere dag nieuws tot ons krijgen over aantallen besmettingen, IC-bedden en sterftecijfers, is vakantie misschien wel het laatste waaraan wij denken. Helaas is dat niet voor iedereen zo. Een korte steekproef leerde dat 11% van de werkgevers werknemers dwingt om vakantiedagen op te nemen en nog eens 45% een dringend beroep op het personeel doet om dat te doen. Reden genoeg om op een rij te zetten hoe het precies zit met vakantie ten tijde van corona.

  Lees hier het volledige artikel

  Gratis Webinar 14 april
  Hoe zit het nu eigenlijk met? de NOW en de ondernemingsraad

  hoe zit het nu eigenlijk met
now? wat nou! in de corona tijd

  Wilt u nog meer voorbeelden uit de praktijk dan verwijzen wij u graag naar onze webinars, www.rdja.nl/seminars. Op 14 april is de Webinar: Hoe zit het nu eigenlijk met de NOW? Wat nou!

  www.ORcorona.nl

  RdJ Training & Organisatie Advies heeft in samenwerking met Bosch Advocaten de website www.orcorona.nl opgezet. Wij geloven dat niemand het monopoly heeft op de waarheid maar dat er nu behoefte is aan antwoorden. We geloven dat samen in dialoog gaan, kennis en ervaring delen ons samen sterker maakt.

   

   Voor al uw OR (Corona) vragen

   Heeft u vragen als ondernemingsraad over de taak van de OR in deze corona crisis dan kunt u ons altijd bereiken. Doordat wij merken dat onze klanten grote behoefte hebben om te sparren zijn wij maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar. Wij zijn rechtstreeks te bereiken onder telefoonnummer +31 (0)6 5103 4107. Tussen 08.00 uur tot 17.00 uur zijn we ook gewoon te bereiken op ons kantoornummer +31 (0)30 87 89 687

   Halen we de kerst? is nu de vraag van elke bestuurder en ondernemingsraad

   Halen we de kerst? is nu de vraag van elke bestuurder en ondernemingsraad

   Het corona virus begint neer te dwarrelen. Nagenoeg iedereen heeft de gezondheidsmaatregelen geaccepteerd, op een paar ezels na! Hygiëne, afstand bewaren, niet meer in groepen werken, het hoort er nu allemaal bij.

   Overleven coronavirus

   De acties mogen nu dan wel gericht zijn op het overleven van het corona virus, maar er komt een tijd dat het corona virus niet meer de boventoon voert. En moeten we aan het werk: ‘business as usual’. De vraag is: “hoe dan?” Daar lijkt op dit moment geen eenduidig en simpel antwoord op te geven.

   We zullen het allemaal voelen

   Bedrijven voelen het overal en de ene business wordt harder geraakt dan de ander. Voor de een zal dit betekenen dat de zaken ‘gewoon’ weer worden opgepakt, voor de ander betekent het dat de ‘nieuwe’ diensten een blijvend karakter krijgen in de bedrijfsvoering (digitalisering heeft weer een boost gekregen, evenals het thuisbezorgingsconcept), maar helaas zullen er veel bedrijven zijn die de economische gevolgen niet kunnen opvangen zonder afscheid te nemen van medewerkers. 

   Eerste en tweedelijns

   Er zijn bedrijven die de eerstelijns klappen opvangen en bedrijven in de tweedelijn zitten al te wachten wanneer het komen gaat.

   Eerstelijnsklappen

   We hebben bedrijven die in de eerste lijn van klappen zitten. Het is een ramp. Dit zijn bedrijven die definitief omzet kwijt zijn en deze omzet is niet meer terug of in te halen. `

   KLM, vervoerbedrijven, horeca, kappers, de sierteelt, detailhandel met uitzonderingen van de supermarkt et cetera vallen allemaal in de eerstelijnsklappen. De omzet is weg en je moet het toch allemaal blijven betalen.

   De tweedelijnsklappen

   Tweedelijnsklappen zijn voornamelijk toeleveranciers en bedrijven die afhankelijk zijn van landen die hard getroffen zijn door de corona virus. Deze zullen de effecten van het corona crisis merken of merken dat al volop. De orderboeken worden leeg geveegd of worden uitgesteld.

   Net is bekend geworden dat de maatregelen verlengd zijn tot 28 april. Dus is de vraag hoe lang houden we het ‘economisch’ vol voor bedrijven in de eerste en tweedelijnsklappen.

   We hebben te maken met een domino-effect in de keten.

   Afvlakken van de economische corona crisis curve

   Onze overheid doet er alles aan om tijdelijk bij te springen door allerlei maatregelen te treffen. Een deel van deze maatregelen is er voor bedrijven en zzp-ers. De overheid wil hiermee zoveel mogelijk tijdrekken en op deze manier proberen de economische crisis te beperken. ‘Het afvlakken van de economische crisis curve’ maar of dat voldoende is dat weten we nog niet, de uitkomst laat zich raden.

   De KLM heeft net bekend gemaakt dat 300 tijdelijke contracten worden beëindigd ondanks de oproep van de overheid om ook tijdelijk krachten te behouden. Cash is King”.

   Cash is King, halen we de kerst

   Cash is King is een bekende uitspraak in de financiële wereld. Op je geld zitten en zeer voorzichtig zijn met uitgeven. Naar onze verwachting zullen veel ondernemingen daarom (nog) sterker gaan sturen op cash. Dit betekent doorgaans:

   • Geld niet snel uitgeven
   • Stoppen met investeren
   • Projecten worden stopgezet
   • Praten met de banken voor een ophoging van Rekening Courant (wat mag ik rood staan)
   • Later betalen (of tijdelijk helemaal niet betalen zoals ICI Paris XL bekend heeft gemaakt)
   • Cao-onderhandelingen staken en opnieuw op de onderhandelingstafel brengen
   • Medewerkers vragen om offers te brengen
   • Versoberen van arbeidsvoorwaarden
   • Afscheid nemen van inhuur, zzp-ers, flexwerkers en uitzendkrachten
   • Tijdelijke contracten niet meer verlengen (en we hebben veel moeite gedaan om ze binnen te halen)
   • Vaste medewerkers ontslaan als het echt niet meer gaat.

   Sturen op cashflow

   Bestuurders zullen sterk sturen op de cashflow. Financiële overzichten zullen nog belangrijker worden en zullen doorslaggevend zijn bij het nemen van besluiten. Hoeveel financiële ruimte hebben we en hoeveel kunnen we creëren.

   Het is continu, dag tot dag, week tot week en maand tot maand monitoren hoe het gaat. Gezamenlijk dienen we op zoek te gaan naar mogelijke alternatieve bronnen van inkomsten, het creëren van financiële ruimte. En dan maar hopen dat de kerst gehaald wordt.

   De financiële huishouding is bepalend in leven of dood en hiermee ook de werkgelegenheid van medewerkers.

   “De HEMA en ICI Paris XL (moederbedrijf van onder andere ICI Paris XL, Kruidvat en Trekpleister) hebben aangegeven dat zij de huur voorlopig niet, gedeeltelijk of helemaal niet gaan betalen”. H&M en C&A eisen een drastische verlaging van de huur. Cash is King.”

   En de NOW dan?

   De tijdelijk maatregel Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geeft lucht aan ondernemers voor de komende drie maanden. Een mogelijke verlenging komt er van nog eens drie maanden. In totaal heeft het bedrijf dus zes maanden de tijd om zich te herpakken en zich te herstellen, het is erop of eronder.

   (TIP! Op 14 april geven wij een gratis webinar Hoe zit het nu eigenlijk met de NOW regeling in corona tijd)

   Wat een crisis

   Dat klopt! En de ondernemingsraad dan? De WOR kent geen crisisvoorziening dus ook niet in deze corona tijd. Maar nood breekt wet, toch? Nou, niet echt! We begrijpen als geen ander dat er snel gehandeld moet worden, maar ook hier is het spreekwoord ‘bezint eer ge begint’ op zijn plaats.

   De medezeggenschap gaat het druk krijgen

   De medezeggenschap zal ook na het corona virus een zeer grote taak krijgen in het beperken van de economische ‘corona’ crisis. Dat de nieuwe plannen van bestuurders veel advies-, en instemming plichtige zaken zullen bevatten staat buiten kijf. De OR zal zich moeten voorbereiden op een drukke en heftige tijd. Lijn uw ondernemingsraad alvast op en plan de nodige tijd alvast in.

   Nu al afspraken maken!

   Het is dan zeer raadzaam om het gedachtengoed van artikel 24 meer van stal te halen dan dat u in het verleden deed. Het inplannen van een meeting over het reilen en zeilen zal frequent op de agenda moeten. Plan daarom al meetings in met uw bestuurder.

   Het voelt misschien vreemd maar het is verstandig om nu de dialoog aan te gaan over de faciliteiten en de manier waarop de ondernemingsraad betrokken wordt bij de besluiten die komen gaan.

   Zorg ervoor dat u als ondernemingsraad goed weet hoe de financiële cijfers van uw bedrijf in elkaar zitten en weet waar de bestuurder zijn beslissingen op baseert.

   de laatste en afsluitende vraag is dus gaat u de kerst halen? 

   Gratis Webinar 14 april
   Hoe zit het nu eigenlijk met? de NOW en de ondernemingsraad

   hoe zit het nu eigenlijk met
now? wat nou! in de corona tijd

   Wilt u nog meer voorbeelden uit de praktijk dan verwijzen wij u graag naar onze webinars, www.rdja.nl/seminars. Op 14 april is de Webinar: Hoe zit het nu eigenlijk met de NOW? Wat nou!

   www.ORcorona.nl

   RdJ Training & Organisatie Advies heeft in samenwerking met Bosch Advocaten de website www.orcorona.nl opgezet. Wij geloven dat niemand het monopoly heeft op de waarheid maar dat er nu behoefte is aan antwoorden. We geloven dat samen in dialoog gaan, kennis en ervaring delen ons samen sterker maakt.

    

    Voor al uw OR (Corona) vragen

    Heeft u vragen als ondernemingsraad over de taak van de OR in deze corona crisis dan kunt u ons altijd bereiken. Doordat wij merken dat onze klanten grote behoefte hebben om te sparren zijn wij maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar. Wij zijn rechtstreeks te bereiken onder telefoonnummer +31 (0)6 5103 4107. Tussen 08.00 uur tot 17.00 uur zijn we ook gewoon te bereiken op ons kantoornummer +31 (0)34 4608 201